«Nois bolimus nàrrere a is sardos, a totus cussos sardos chi ancora non si sunt bèndidos a s’opressore, chi sufrint in pàtria o in su disterru pro no renuntziare a sa dignidade issoro a sa cunditzione issoro de òmines lìberos, cherimus nàrrere a issos chi tenimus su coràgiu de batalliare pro sa liberatzione de sa Sardigna, pro s’indipendèntzia polìtica e econòmica de su pòpulu sardu, pro s’abolitzione de s’ùrtimu e de su prus malu regime coloniale de s’Europa»

(Antoni Simon Mossa, Sardigna Libera, abrile 1971)

Su chentenàriu de sa nàschida de Antoni Simon Mossa (22 de Ledàmene de su 1916 — 22 de Ledàmene de su 2016) nos portat – ancora una borta – a arresonare a pitzus de sa dimensione intelletuale e polìtica de una de is personalidades prus istimadas de su Noighentos in Sardigna.

Ativista polìticu, architetu innovadore, giornalista, biagiadore addotu e incansàbile, pintore e disegnadore, regista e iscenegiadore, poeta e poliglota, mortu prima de s’ora in su 1971 a s’edade de 55 annos, Antoni Simon Mossa at lassadu biu su regordu de una personalidade ispantosa e geniale.

Su pensamentu suo est galu oe unu de is fundamentos de s’indipendentismu sardu. A issu si depet sa càmbiu, a su mancu in is faeddos, de su movimentu: paràulas comente «natzione sarda», «pòpulu sardu» e «identidade natzionalitària» – is su sentidu modernu issoro – sunt istados fatos intrare is sa dibata pùblica dae su pensadore aligheresu.

S’impignu polìticu suo a favore de s’indipendèntzia e de sa soberania econòmica, sotziale e culturale de sa natzione e de su pòpulu sardu, sa bisione sua de un’Ìsula indipendente e integrada in manera perfeta cun is pòpulos de su Mediterràneu e de s’Europa, est cantu de prus modernu s’agatet in su pensieru polìticu contemporàneu in Sardigna.

Is sèmenes ispartzinados dae Simon Mossa ant tentu bisòngiu de prus de barant’annos pro pònnere raighinas, ma fiant sèmenes bonos. A is generatziones de su presente e a cussas chi ant a bènnere tocat sa tarea de pònnere in pràtica cussa rivolutzione sotziale chi est netzessària pro sa conchista de s’indipendèntzia.

Progetu Repùblica de Sardigna a chentu annos dae sa nàschida ammentat cun afetu e reconnoschèntzia sa figura e su pensu de Antoni Simon Mossa ca gràtzias a issu amus fraigadu sa bisione nostra de una Sardigna indipendente, in su momentu istòricu de immoe, a pitzus de is caraterìsticas geogràficas, istòricas, culturales, linguìsticas, sotziales e econòmicas nostras. Pro donare sa manera a is sardas e a is sardos de tènnere una rapresentàntzia e una sugetividade pròpia, cunsapèvole, soberana e lìbera, aici comente naramus in su Manifestu Polìticu nostru.

prs_simonmossa_srd

__

L’ACTUALITAT DEL PENSAMENT DE ANTONI SIMON MOSSA PELS CENTS ANYS DE LA NÀIXITA

«Mosaltros volem diure als sardos, a tots aquellos sardos que no se són encara venuts a l’opressor, que sufrin en pàtria o a fora per no renunciar a la dignitat i a la condició d’homes llibres, volem diure a tots aqueixos que tenim lo coratge de lluitar per l’alliberació de la Sardenya, per la independència política i econòmica del pòpul sardo, per la abolició de l’últim, idel més brutal regim colonial d’Europa.»

(Antoni Simon Mossa, Sardigna Libera, abril 1971)

Lo centenari de la nàixita de Antoni Simon Mossa (22 santandria 1916 – 22 sandandria 2016) mos porta – encara una volta – a pensar a la dimensió intel•lectual i política d’una de les personalitats més apreciades del Noucents en Sardenya.

Activista polític, arquitecte innovador, jornalista, viatjador culte i infatigable, pintor i disenyador, regista, poeta i poliglota, mort prematurament a 55 anys l’any 1971, Antoni Simon Mossa ha deixat viu un record d’una personalitat eclèctica i genial.

Lo sou pensament és encara avui una pedra de fundació de l’independentisme sardo. A ell se deu un cambiament també lexical del moviment: paraules com «nació sarda», «pòpul sardo» i «identitat nacionalitària» – amb un significat modern – sono estats introduït en lo dibàtit públic del pensador alguerés. Lo sou empenyo polític a favor de la independència i de la sovranitat econòmica, social i cultural de la nació i del pòpul sardo, la sua visió de una Ísola independent i perfectament integrada amb els pòpuls mediterranis i europeus, són los conceptes més modernos del pensament polític contemporani en Sardenya.

La llavor sembrada de Simon mossa ha tengut menester de més de quaranta anys per atequir, però era una bona llavor. A les generacions del present i a aquelles que vengueran lis hi toca l’encàrrec de posar en acte aquella revolució social sense la qual no és possible conquistar la independència.

Progetu Repùblica de Sardigna, en ocasió del centenari de la nàixita, recorda amb afecte i agraïment la figura i lo pensament polític de Antoni Simon Mossa gràcies al qual havem forjat la nostra visió de Sardenya independent, en l’actual moment històric. Una concepció basada a damunt de prerrogatives geogràfiques, històriques, culturals, lingüístiques, socials i econòmiques. Per dar manera a les sardes i als sardos de s’aprevinir d’una representànça, i de una subjectivitat pròpia, conscient, sovrana i llibre, així com declarem al nostro Manifest Polític.

prs_simonmossa_cat

__

L’ATTUALITÀ DEL PENSIERO DI ANTONI SIMON MOSSA A CENTO ANNI DALLA SUA NASCITA

«Noi vogliamo dire ai sardi, a tutti quei sardi che ancora non si sono venduti all’oppressore, che soffrono in patria o all’estero per non rinunciare alla loro dignità e alla loro condizione di uomini liberi, vogliamo dire a tutti costoro che abbiamo il coraggio di batterci per la liberazione della Sardegna, per l’indipendenza politica ed economica del popolo sardo, per l’abolizione dell’ultimo e più brutale regime coloniale d’Europa»

(Antoni Simon Mossa, Sardigna Libera, aprile 1971)

Il centenario dalla nascita di Antoni Simon Mossa (22 novembre 1916 – 22 novembre 2016) ci porta – ancora una volta – a riflettere sulla dimensione intellettuale e politica di una delle personalità più stimate del Novecento in Sardegna.

Attivista politico, architetto innovatore, giornalista, viaggiatore colto e instancabile, pittore e disegnatore, regista e sceneggiatore, poeta e poliglotta, prematuramente scomparso nel 1971 all’età di 55 anni, Antoni Simon Mossa ha lasciato vivo il ricordo di una personalità eclettica e geniale.

Il suo pensiero costituisce ancora oggi uno dei capisaldi dell’indipendentismo isolano. A lui si deve una svolta, perlomeno lessicale, del movimento: termini come «nazione sarda», «popolo sardo» e «identità nazionalitaria» – nella loro accezione moderna – sono stati introdotti nel dibattito pubblico dal pensatore algherese.

Il suo impegno politico a favore dell’indipendenza e della sovranità economica, sociale e culturale della nazione e del popolo sardo, la sua visione di un’Isola indipendente e perfettamente integrata con i popoli mediterranei ed europei, è quanto di più moderno esista nel pensiero politico contemporaneo in Sardegna.

I semi sparsi da Simon Mossa hanno avuto bisogno di oltre quarant’anni per attecchire, ma erano semi buoni. Alle generazioni del presente e a quelle che verranno spetta il compito di mettere in atto quella rivoluzione sociale senza la quale non è possibile la conquista dell’indipendenza.

Progetu Repùblica de Sardigna nel centenario dalla sua nascita ricorda con affetto e riconoscenza la figura e il pensiero politico di Antoni Simon Mossa grazie al quale abbiamo forgiato la nostra visione di una Sardegna indipendente, nell’attuale momento storico, sulla base delle proprie prerogative geografiche, storiche, culturali, linguistiche, sociali ed economiche. Per dare modo alle sarde e ai sardi di dotarsi di una rappresentatività e di una soggettività propria, consapevole, sovrana e libera, così come enunciamo nel nostro Manifesto Politico.

prs_simonmossa_ita

Cumentos

cumentos