Polìticas Linguìsticas in ProgReS – Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia

12 September 2011 Lascia un commento »

Unu annu a como su Tzentru Istùdios nostru supra sas Limbas Natzionales e sas Polìticas Linguìsticas s’est riunidu pro sa prima borta pro iscrìere su documentu nou chi oe finamentras publicamus. Sas ideas e sos cunsideros collidos in sos annos in antis fiant male acontzados e de natura diferente unu cun s’àteru. Ponende·las in pare, una via fìamus de acordu, un’àtera fìamus a iscòrriu. E puru, mancari su traballu andaret a dae in antis, carchi pregunta particulare supra sa classificatzione de sas limbas in Sardigna sighiat a essire a campu.

Pro nàrrere: si una iscritora o un’iscritore sardu iscriet in italianu e bia, sa sua est literadura sarda, o italiana, o ambas duas o peruna de custas? E, galu, si una iscritora o un’iscritore sardu iscriet in cadalanu, o in gadduresu, o in turritanu, o in tabarchinu, comente si podet classificare sa literadura issoro? Est sarda cussa puru o nono? Medas de custas domandas abarraiant sena risposta. Finas a cando nos semus abisados chi diamus àere dèpidu mudare su tipu de sas preguntas etotu.

A pustis de àere leadu in cunsideru e postu a pare istùdios diversos e modellos linguìsticos de natziones postcoloniales, s’orizonte nostru at inghitzadu a si movere addia de sas categorias de pensamentu chi aìamus eredadu dae sas classes dirigentes e dae sos istùdios acadèmicos chi sunt bènnidos in antis de nois in Sardigna e in Europa. Tando amus proadu a cumprèndere cale est s’erèntzia de su modu de produire connoschèntzias supra sas limbas de Sardigna e de sas ideologias in ue tenet sas raighinas sa classificatzione de sas limbas faeddadas in s’Ìsula nostra. Prus un’anàlisi semiòtica chi un’istùdiu istòricu. Un’istùdiu chi pertocat sas maneras de costrùere e ponnere in òrdine ideologicamente sas diferèntzias sotziolinguìsticas in sa Sardigna moderna.

A bisu nostru sas diferèntzias sotziolinguìsticas non sunt unu fatu naturale etotu, sunt imbetzes su chi resurtat de sas polìticas fatas tempus cun tempus in su territòriu nostru, mescamente in su sèculu coladu. Nos semus abisados chi s’arresonu supra sas limbas sardas est prenu de chistiones polìticas, bogadas a campu in fatu a sos interessos de chie las at ammanniadas. Interessos chi, est craru, non sunt istados mai sos matessi de sos chi sas limbas las faeddaiant a beru, est a nàrrere su pòpulu sardu etotu. Faghende gai nos semus postos a tesu de una ideologia linguìstica particulare chi est nàschida e paschia in s’Europa moderna: s’idea de “un’istadu-una natzione-una limba“.

Su documentu nostru giughet su proponimentu de truncare s’egemonia chi est istada criada in sas istitutziones sardas, chi faghet a manera chi una limba e bia depet èssere s’ùnica bona a formare s’identificatzione culturale de sa natzione. Nois no amus s’idea de fàghere nostra etotu custa ideologia europea, chi narat chi unu pòpulu depet a mala fortza faeddare una limba ebbia pro tennere nedidesa culturale, sotziale e ètnica.

Si esseret a fàghere gai, diamus torrare a produire sa relata de violèntzia chi ponet unu contra a s’àteru grupos dominantes e grupos dominados in intro de sa natzione, a sa matessi manera chi su pòpulu sardu at tentu s’impositzione linguìstica angena in su tempus coladu. A contu nostru sos chi faeddant sas limbas de Sardigna apartenent totus a su matessi pòpulu e depent totus àere sa libertade de identificare sos tretos linguìsticos e culturales issoro in sa natzione sarda. S’ùnica cosa chi est pretzisu àere pro donare realidade a custa idea est sa boluntade de sas classes dirigentes sardas.

Maltìnu Dibèltulu – Esecutivu Natzionale de ProgReS – Progetu Repùblica

Artìculu 3 – “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia”

Avantzende custa proposta, ProgReS cheret torrare a afirmare chi su pòpulu sardu est unu ebbia, mancari tèngiat una cumplessidade sotziolinguìstica manna. Comente narant sos istudiosos in totu su mundu, a àere sa matessi limba non est sa matessi cosa de èssere unu matessi pòpulu. Intimes, sos tzitadinos de unu pòpulu chi si pensant gai etotu che a unu pòpulu intreu podent finas connòschere prus de una limba, sena chi pensent a issos matessi o s’intendent che a unu pòpulu fatu a bìculos.

Tando, ProgReS si ponet in foras de unu tipu de ideologia linguìstica europea, chi cheret chi unu pòpulu intreu o una natzione depat a mala bògia tènnere una limba ebbia a lu rapresentare a sa mègius manera, e chi custa limba formet una cumpostura ètnica fata e cumprida, una mentalidade ùnica o tratos biològicos suos e totu. Peruna limba sarda est fìgia de custa idea de realidade o de diferèntzias ètnicas istabilidas dae un’ideologia linguìstica.

A bisu nostru, afines, s’unidade de su pòpulu sardu depet torrare a s’afirmare pro more de sa boluntade polìtica de unu progetu natzionale comunu, apertu a totus sos tzitadinos e a totus sas limbas chi issos faeddant. Pro fàghere custa cosa, pensamus chi est mègius lassare a una banda sos paradigmas de sas culturas europeas continentales, chi in Sardigna ant fatu dannu meda a sa sienda linguìstica nostra in su sèculu coladu. Giai chi non tenent in perunu contu sa cumplessidade de sa realidade sotziolinguìstica sarda, depimus detzidere de lassare in dae segus cussos paradigmas, ca amus bisòngiu de nde criare àteros chi andent bene pro sas netzessidades nostras etotu.

Lunis chi benit, 19 de Cabudanni, Ricardu Mura at a istèrrere sa presentada de s’artìculu 4 “Determinu e intragnas de su plurilinguìsmu”

SALDU-COSSU

Altìculu 3 “Pa’ una visioni noa: più linghi e un’unica nazioni”

Cun chista pruposta, ProgReS à lu ’ntindimentu di turrà a affilmà l’unitai di lu pòpulu saldu illu rispettu di la so cumplessitai sociolinguística. Com’à dimustratu la cumunitai scentífica mundiali, lu fattu d’aé una linga cumuni no vó dí chi pal chistu vi di’ esse pal folza un pòpulu solu. Anzi, li cittadini d’un pòpulu ch’à cuscènzia d’iddhu mattessi póni cunniscí e faiddhà linghi diffarenti, chena duessi nizissariamenti rapprisintà ch’e un pòpulu disunitu.

Paltantu, ProgReS si teni a la lalga da un tipu palticulari d’ideologia linguística europea chi ci ’ó puní ’n capu chi un pòpulu o una nazioni àggjiani di faiddhà pal folza una linga sola, cu l’illusioni chi chista pòssia rapprisintà un pòpulu meddhu di l’alti linghi, pal prummuí una sola identitai ètnica, una palticulari mentalitai, o finzamenti calch’e specificitai biològica. Nisciuna linga faiddhata in Saldingja pó esse innariata com’e linga bon’a rapprisintà tutti li culturi e li socetai saldi. No pudemu sustiné la mattessi ideologia chi ci à pultatu a la situazioni d’oggjindí.

Inn’últimu, ritinimu chi l’unitai di lu pòpulu saldu s’àggjia di sustiné cu la ’uluntai pulítica d’un pruggjettu naziunali cumuni, abbaltu a tutti li cittadini e a tutti li linghi faiddhati. Par assuità chistu obbiettivu, cunsiddhemu di lacà paldí li ’mpustazioni culturali típichi di lu ’eccju naziunalismu etnocèntricu europeu, chi ’nn’un sèculu d’applicazioni ’n Saldingja ani fattu solu dannu a lu nostru patrimóniu linguísticu. Da lu mumentu chi no s’addégani a la rialtai sociolinguística salda, aemu di dizidicci a lacacci ’ndaretu chisti ’mpustazioni, pal pudé, a la fini, fraicaccinni alti da pareddhi, chi siani piú cunfolmi a lu nostru bisongju.

ALGUERÉS

Artícul 3 “Per una nova visió: més llengües i una sola nació”

Amb aquesta proposta, ProgReS vol tornar a afirmar la unitat del pòpul sard en la sua complexitat sociolingüística. Com ha demostrat la comunitat científica a nivell internacional, lo fet de tendre una llengua comuna no denota necessariament la presència d’un únic pòpul. Al contrari, los ciutadans d’un pòpul que s’identifica en quant tal poden coneixer i parlar diferentes llengües, sense necessariament representar-se o sentir-se com un pòpul fragmentat.

Doncs, ProgReS pren les distàncies de un particular tipo de ideologia lingüística europea, segon la qual un pòpul homogeni o una única nació tengui per força tenir una sola llengua que lo representi en la millor manera, i que aqueixa llengua pugui caracteritzar una composició ètnica homogenia,
una particular mentalitat, o especificitats biologiques. Ninguna de les llengües sardes refleteix aquest tipo d’estructuració de la realtat o de la distribució ètnica a través d’una ideologia lingüística.

Retenim, en final, que la unitat del pòpul sard se tengui de reafirmar a través la voluntat política d’un projecte nacional comú, obert a tots los ciutadans i a totes les llengües que aqueixos parlin. Per fer això suggerim d’evitar de recorrir a paradigmes elaborats en les cultures de l’Europa continental que en les sues aplicacions en Sardenya en l’últim sècul han ja creat gravíssims danys al nostre patrimoni lingüístic. Considerat que no reflectim la complexitat de la realtat sociolingüística sarda, mos tenim de determinar a deixar aqueixos paradigmes darrera nostre, al fi de n’elaborar altros més adaptes a les nostres necessitats efectives.

ITALIANO

Un anno fa il nostro Centro di Studi sulle Lingue Nazionali e sulle Politiche Linguistiche si è riunito per la prima volta per scrivere il nuovo documento che oggi finalmente pubblichiamo. Le idee e le osservazioni raccolte negli anni precedenti erano disordinate e di natura diversa. Nel metterle assieme, a volte ci siamo trovati d’accordo, altre in acuto contrasto. Ma nonostante il lavoro procedesse, alcune domande specifiche sulla classificazione delle lingue della Sardegna continuavano a riemergere.

Per esempio: se una scrittrice sarda o uno scrittore sardo scrive direttamente in italiano, si tratta di letteratura sarda, o italiana, entrambi, o nessuna? O ancora, se una scrittrice o uno scrittore sardo scrive in catalano, o in gallurese, o in turritano, o in tabarchino, come classifichiamo questa produzione letteraria? E’ sarda o no? Molte di queste domande rimanevano senza risposta. Fin quando ci siamo resi conto che avremmo dovuto provare a cambiare il tipo di domande.

Dopo aver preso in considerazione e paragonato diversi studi e modelli linguistici di paesi postcoloniali, il nostro orizzonte si è lentamente spostato oltre le categorie di pensiero che avevamo ereditato dalle classi dirigenti e dagli studi accademici che ci hanno preceduto in Sardegna e in Europa. Abbiamo quindi cercato di capire la genealogia della produzione di conoscenza sulle lingue in Sardegna, e delle ideologie su cui si basava la classificazione delle lingue parlate nell’isola. Non uno studio storico delle lingue, ma un’analisi semiotica. Uno studio su come sono state costruite e catalogate ideologicamente le differenze sociolinguistiche nella Sardegna moderna.

Per noi le differenze sociolinguistiche non fanno parte di un ordine naturale delle cose, ma sono il risultato delle politiche operate storicamente sul nostro territorio, particolarmente nell’ultimo secolo. Ci siamo quindi resi conto che il discorso delle lingue sarde è pervaso da questioni politiche, soggette agli interessi di chi volta per volta le ha elaborate. Interessi che, chiaramente, non hanno mai coinciso con quelli dei parlanti, ossia il popolo sardo nella sua interezza. In questo modo ci siamo consapevolmente discostati da una particolare ideologia linguistica tipica dell’Europa moderna che sostiene il modello “uno stato-una nazione-una lingua”.

Il nostro documento si propone di rompere l’egemonia creata nelle istituzioni sarde per cui una qualunque lingua debba essere la sola adatta a rappresentare l’identificazione culturale della nazione. Non intendiamo quindi adottare acriticamente questa ideologia europea secondo cui un unico popolo deve necessariamente parlare una sola lingua ai fini della coesione culturale, sociale ed etnica.

Se così facessimo riprodurremmo ancora una volta la relazione di violenza tra i gruppi dominanti e i gruppi dominati all’interno della nazione, negli stessi termini in cui il popolo sardo ha subito l’imposizione linguistica esterna in passato. Per noi i parlanti delle lingue della Sardegna sono appartenenti allo stesso popolo e devono egualmente essere liberi di identificare le proprie specificità linguistiche e culturali nella nazione sarda. L’unica condizione necessaria per mettere in atto questa nuova visione è la volontà politica delle classi dirigenti sarde.

Maltìnu Dibèltulu – Esecutivo Nazionale di ProgReS – Progetu Repùblica

Articolo 3 “Per una nuova visione: più lingue e un’unica nazione”

Con questa proposta, ProgReS intende riaffermare l’unità del popolo sardo nella sua complessità sociolinguistica. Come ha dimostrato la comunità scientifica a livello internazionale, il fatto di avere una lingua comune non denota necessariamente la presenza di un unico popolo. Al contrario, i cittadini di un popolo che si identifica in quanto tale possono conoscere e parlare diverse lingue, senza necessariamente rappresentarsi o sentirsi come un popolo frammentato.

Pertanto, ProgReS si discosta da un particolare tipo di ideologia linguistica europea, secondo la quale un popolo omogeneo o un’unica nazione debba per forza avere una sola lingua che lo rappresenti al meglio, e che questa lingua a sua volta caratterizzi una composizione etnica omogenea, una particolare mentalità, o delle specificità biologiche. Nessuna delle lingue sarde rispecchia questo tipo di strutturazione della realtà o di distribuzione etnica per via di un’ideologia linguistica.

Riteniamo, infine, che l’unità del popolo sardo debba riaffermarsi tramite la volontà politica di un progetto nazionale comune, aperto a tutti i cittadini e a tutte le lingue da loro parlate. Per fare ciò, suggeriamo di evitare di ricorrere a paradigmi elaborati nelle culture dell’Europa continentale che nella loro applicazione in Sardegna nell’ultimo secolo hanno già creato gravissimi danni al nostro patrimonio linguistico. Dal momento che non rispecchiano la complessità della realtà sociolinguistica sarda, dobbiamo determinarci a lasciare tali paradigmi alle nostre spalle, al fine elaborarne altri piú adatti alle nostre reali esigenze.

Il prossimo Lunedì 19 Settembre Riccardo Mura presenterà l’Articolo 4 “Determinazione e articolazione del plurilinguismo”

Àteros artìculos:
Artìculu 2 “Printzìpios ghia“
Artìculu 1 “Premissa“

Commenti

 1. Roberto Bolognesi ha detto:

  Mi paret ca bosi sezis movende in sa diretzione giusta. Ma non azis ancora pigadu una detzisione pro su ki pertocat sa definitzione de sa literadura natzionale sarda e de sa literadura regionale in italianu. Sa definitzione de literadura sarda ki impero deo e medas áteros est una definitzione politica, mancari basada a pitzos de una traditzione longa ki definit is literaduras pro mesu de sa limba imperada. Sarda est duncas sa literadura in sardu e in is ateras limbas sardas ( tabarkinu, aligheresu, sardu cossu). Sa literadura in italianu est literadura italiana regionale. Sa definitzione de literadura natzionale sarda ki azis a imperare at a definire totu sa politica linguistica e curturale de bosateros. Definitziones neutrales non bi nd’at. Est a sceberare ita natzione sarda bolides esser.
  Italiano? No grazie!

  1. Massimeddu Cireddu ha detto:

   Salude Roberto,

   pro primu cosa gràtzias pro s’aprètziu a su traballu nostru. Comente ti podes immaginare cando si kistionat de limba est semper difìtzile agatare una mediatzione ki siat bona pro medas e ki a su pròpiu tempus potzat afirmare is printzìpios ki pensamus giustos pro sa realidade sarda.

   De sa kistione de sa literadura sarda nd’amus giai arresonadu medas bortas, e isco ki in tzertas cosas no semus de acordu, giai ca pro mene est prus ke totu una kistione de “classificatzione bibliografica” e pro tie est una kistione polìtica, comente ki sa classificatzione intre literadura sarda e italiana tèngiat unu giudìtziu de balore, o narrer chi una cosa est “natzionale” e un’àtera nono cambiet de carchi cosa sa realidade. Deo non creo ki siat gasi.

   Torro a narrer, non bido sa netzessidade de classificatziones rìgidas, si non pro kie ddu depet fàghere de traballu (bibliotecàrios, arkivistas, etc.). Pro narrer: unu libru in aligheresu est literadura sarda o literadura cadalana? E unu libru in saldu-cossu est literadura cossa o sarda? E fintzas unu romantzu in tabarkinu podet esser literadura lìgure o sarda….

   Comente bides, fintzas su ki pro tie podet esser literadura sarda, pro àteros podet esser literadura stràngia.

   Fintzas tue, in sa presentada de “Tzacca Stradoni”, naras ki unu ammesturu de italianu “regionale” e casteddaju podet esser literadura sarda.

   E duncas in ue ddu ponimus su lìmite de su purismu? Comente ddu mesuramus?

   Deo creo ki non bi siat bisòngiu de partzire is literaduras ne pro limbas ne pro orìgine de is autore, ne pro temas tratados. Garcia Marquez mi praghet no ca est literadura spagnola o colombiana, deo sa primu bia dd’apo lèghidu in sardu cun sa bortadura de “Crònaca de una morti annuntziada”, figura·ti!

   Pustis tue naras “Sa definitzione de literadura natzionale sarda ki azis a imperare at a definire totu sa politica linguistica e curturale de bosateros.”

   Deo no creo chi at a esser aici. No creo nemmancu ki unu partidu polìticu depat donare definitziones aici, no creo ki siat una cosa ki depat faxer sa polìtica.

   Sa polìtica pro mie depet faxer propostas e progetos cuncretos, chi si potzant realizare, e est cussu chi amus a faxer in is chidas chi benint.

   A s’agabbu ti naro: Italianu? Pro ite nono?

   1. Roberto Bolognesi ha detto:

    Saludi o Massimeddu.
    Italianu, proita nono? Proita ca si bolemus stantargiare una politica curturale natzionale, tocat a nosi ponner tzertas lacanas. In custu momentu su de apitzigare s’etichetta de literadura sarda a operas in italianu est unu lussu ki non nosi podimus permiter. Sa literadura si podet limitare a esser sceti un’espressione individuale e abarrat literadura. Ma una literadura natzionale non est sceti un’espressione individuale. Comente bies, custa est una kistione longa meda e bogat a pigiu bisiones filosoficas–prus a presto de politicas–diferentes meda. Apo a sighire a scrier in su blog miu, ca innoxe mi bessit unu cuadratinu pitikeddu e mi benit mali.

 2. […] amigos de ProGReS sunt sighinde a discutere de cale politica linguistica […]

 3. […] sito di ProGReS Massimeddu Cireddu mi chiede perché io escludo dalla definizione politica di “letteratura […]

 4. Skillellè ha detto:

  Pitticca sa democrazia!!! Rispetto per tutti i dialetti tranne che per il campidanese. A è vero per voi il sardo è uno solo il logudorese!!! Sarà per quello che in Campidano prendete così tanti voti???

  1. Omar Onnis ha detto:

   Nel documento di Politica Linguistica di Progetu Repùblica credo non siano mai nominati né logudorese, né campidanese. Questo è un falso problema, dal momento che nella nostra concezione ogni cittadino sardo è libero di usare la lingua che vuole, nella varietà che vuole. Non consideriamo accettabili suddivisioni etniche tra i sardi basate sul fattore linguistico, tanto meno riteniamo legittimo – e teoricamente fondato – che sulla base della lingua si costruiscano gerarchie di valore o egemonie culturali e/o politiche. Perciò, da parte nostra (che per altro siamo di provenienze alquanto diverse, letteralmente da un capo all’altro dell’Isola) non c’è alcuna possibile preferenza di questo tipo.
   Chiudo con una domanda: cosa intendi per “logudorese” e per “campidanese”?

 5. Antoni Buluggiu ha detto:

  Le mie perplessità rimangono. Se è corretto parlare di lingue di Sardegna come dell’insieme di lingue parlate dai sardi, non mi sembra altrettanto il non voler distinguere le lingue evolutesi naturalmente da quelle imposte da altri. Ogni lingua è frutto di una serie di esperienze che determinano una visione del mondo e rispecchiano questa visione. Quando si impone una lingua si impone il mondo di questa lingua e vengono veicolati valori, in positivo ed in negativo, non sempre coincidenti con quelli veicolati dalla lingua indigena. E questo è uno dei modi attraverso i quali la lingua colonizza. L’Inglese, lo Spagnolo e le altre lingue colonizzatrici, si sono imposte come lingue ufficiali dei territori colonizzati la dove i coloni hanno distrutto i residenti, sono diventati maggioranza e si sono imposti con cannoni e forche. In Sardegna è accaduta la stessa cosa? No, ed è per questo che la lingua indigena esiste ancora. Certo, realismo politico vuole che l’italiano, che viene parlato e capito da tutti i sardi, venga messo sullo stesso piano del sardo anche se questo non viene parlato o capito da tutti gli abitanti della Sardegna ma, una politica indipendentista può essere più realista del re? Accettare un dato di fatto non significa proporre un cambiamento. Il dato di fatto lo accettano gli autonomisti non gli indipendentisti.
  Per quanto riguarda poi la letteratura, rimango convinto che essa si identifichi con una lingua non con un territorio. La letteratura italiana è tale perché prodotta in italiano, non perché e prodotta in Italia o perché parla di questioni italiane. Lo stesso vale per la Sardegna: è letteratura sarda quella prodotta in lingua sarda; è letteratura italiana quella prodotta in lingua italiana. Questo non significa che i sardi che scrivono in italiano (come me in questo momento) non siano sardi; significa solo che, pur narrando gioie e dolori dell’universo sardo con piena consapevolezza, non fanno letteratura sarda perché non usano la lingua e dunque non la arricchiscono.
  Perché la lingua è un mezzo ma anche un fine e la letteratura è la sua espressione scritta.

  1. Omar Onnis ha detto:

   Grazie per l’intervento, Antoni. La nostra impostazione generale del discorso – come spieghiamo proprio nel terzo capitolo del nostro documento – ci porta a conclusioni abbastanza diverse dalle tue. Pensiamo di avere molte argomentazioni valide a supporto e le sintetizziamo qui come in altri articoli (usciranno nelle prossime settimane). Presenteremo poi tutto insieme, dal vivo, nel mese di novembre: saremo lieti di averti tra il pubblico e discuterne insieme.

   Sul discorso della lingua dei dominatori, be’, a dire il vero anche il sardo-sardo non è altro che la lingua dei dominatori. E che dominatori! È latino volgare appena appena modernizzato. Non mi pare una obiezione fondata, questa. Tanto più che il dato storico con cui dobbiamo confrontarci è che l’italiano è oggi una lingua dei sardi più del sardo stesso (a dolu mannu nostru, podimus annanghere, si credes). Mettere il sardo alla pari con l’italiano, in questa condizione socio-linguistica di dilalia, significa recuperare il sardo a un livello decisamente più elevato di quanto non sia mai stato. Questa cosa è importante o no?

   Le lingue vanno liberate, non tutelate, né relegate a certi usi e nemmeno imposte. Si danno gli stessi strumenti e gli stessi canali a tutte quelle disponibili, dopo di che saranno i cittadini a stabilire, con l’uso, quale sarà la lingua egemone (se ce ne sarà una).

   In ogni caso il plurilinguismo è una ricchezza da molti punti di vista, non una conculcazione di nostri diritti atavici.

   Quanto alla letteratura, l’unica distinzione sensata in questo ambito è tra letteratura buona e letteratura cattiva. Presentare un criterio classificatorio biblioteconomico, di natura prettamente pratica, come un indice di appartenenza etnica o culturale è radicalmente sbagliato. Le letterature si definiscono eccome in base al territorio di riferimento. O non avremmo una letteratura brasiliana, né una nord-americana. E comunque cosa ci impedisce di considerare letteratura sarda quella scritta da sardi in qualsiasi lingua della Sardegna? Chi è che lo stabilisce? L’Italia? La letteratura sarda è ricca e vitale ed è una letteratura aperta al mondo e che al mondo si rivolge, partendo da noi. In questo senso è molto più indipendente di tanti che si definiscono sovranisti, o autonomisti forti e persino indipendentisti.

   La latteratura sarda ha già compiuto in larga parte la rivolta dell’oggetto, così come la musica e l’arte. La politica e i mass media invece ancora arrancano, spesso avvinghiati da lacci che si sono tesi loro stessi, a volte per convenienza, a volte per insipienza. E non so cosa sia peggio.

   A menzus biere.

  2. Maltìnu Dibèltulu ha detto:

   Gentile Antoni,
   grazie per la sua riflessione. Sulla questione della letteratura, che lei giustamente analizza, parleremo sicuramente nel futuro prossimo, e ci saranno occasioni di dibattito alla grande conferenza che stiamo organizzando a Novembre. Le rispondo brevemente qui solo sul criterio di categorizzazione di una lingua a partire dalla letteratura. Per noi la lingua scritta non ha nessun primato nei confronti della lingua parlata, o viceversa. Tutte e due le modalità linguistiche devono essere valorizzate e promosse. Non possiamo adottare, in questo momento storico, un critetio di letteratura sarda nazionale che prescinda dall’includere tutta la produzione letteraria dei cittadini sardi a prescindere dalla lingua o dallo standard di scrittura. Quanto al suo esempio delle lingue europee nelle Americe, mi permetto di farle notare una cosa. In Paraguay, nazione assolutamente bilingue, si parlano sia lo spagnolo che il guaranì, ovvero la lingua indigena pre-coloniale, che grazie alle scelte linguistiche della regione, è ora parlata dal 97% della popolazione, anche dai discendenti dei coloni spagnoli, che originariamente parlavano solo spagnolo. La letteratura in Paraguay, come in tutte le americhe, ma anche in alcuni paesi europei e anche in molti paesi africani, e a Taiwan, per esempio, viene pensata tramite categorie territoriali. Ancora una volta, la ragione è che non è sempre esatto far corrispondere una cultura o una etnia con una sola lingua. Come già spiegato nell’articolo, noi rifiutiamo assolutamente questo paradigma. Infine, nonostante la nostra situazione attuale sia questa, ci auguriamo che il nostro documento sia solo un ponte che possa portare veramente il sardo, il sardo-corso, l’algherese e il tabarchino in breve tempo, ad essere le lingue maggioritarie della nazione, togliendo l’italiano dalla posizione egemonica che ci è stata imposta con così tanta violenza. Antoni, continui a seguirci, la invito a venire alla nostra conferenza a Novembre, che si terrà molto probabilmente a Cagliari. Un cordiale saluto, e grazie per la sua attenzione.

 6. Nicola Cantalupo ha detto:

  o skillellè (è proprio il caso di dirlo), se i sardi votassero i partiti in base alle vere proposte di politica linguistica pubblicate (ieri e oggi), nessun sardo andrebbe a votare e Progetu Repùblica oggi avrebbe il 100% dei voti.

 7. Antoni Buluggiu ha detto:

  @Omar: è vero il sardo odierno deriva dal latino, ma è un volgare che si è evoluto in loco e del loco racconta l’anima. Come per tutti i volgari romanzi diventati lingue ufficiali, per imporsi ha bisogno dei cannoni e nessuno glieli può dare se non noi. Per il resto sono convinto anch’io che il plurilinguismo sia una ricchezza che dobbiamo tenerci ben stretta.
  @Maltinu: Per quanto riguarda la lingua scritta e la lingua parlata, non è questione di primati; sono due cose diverse: la lingua parlata è un codice primario, quella scritta è un codice secondario. Da questo discendono tante cose ma non è il caso di stare qui a discutere.
  In tutti i casi forse è meglio aspettare l’intero documento e su quello fare le mie valutazioni di elettore.
  a mengius bidere

  1. Maltìnu Dibèltulu ha detto:

   @Gentile Antonio: grazie ancora per il commento. In merito alla sua affermazione: “Per quanto riguarda la lingua scritta e la lingua parlata, non è questione di primati; sono due cose diverse: la lingua parlata è un codice primario, quella scritta è un codice secondario”, vorrei precisare una sola cosa. Il paradigma che propone lei è quello esplicitato da De Saussure nel suo corso di linguistica, e adottato dalla disciplina linguistica che si rifà a lui. Nonostante pensiamo che questo paradigma sia di grande utilità per capire il fenomeno della lingua, noi ci rifacciamo alla tradizione che proviene dalla critica Derridiana a De Saussure in “De la gramamtologie”. Volevo solo spiegare la ragione per cui non accettiamo la distinzione tra lingua parlata come codice primario e quella scritta come codice secondario. Questa è una riflessione sulla lingua elaborata nell’Europa moderna e non applicabile universalmente al fenomeno della lingue umane nel suo complesso. La invito a continuare a seguirci, un saluto.

 8. […] sito di ProGReS  continua la discussione sulla politica […]

 9. Diego ha detto:

  Scusate, ma non capisco bene un passaggio: il paradigma UN popolo è valido e UNA lingua no. Perché? Se si può affermare MOLTE lingue allora si può dire anche dire MOLTI popoli. Non comprendo perché deve valere un concetto e non l’altro (almenoché non stiamo parlando di postulati). Pongo la questione in altri termini: secondo voi chi fa parte del “popolo sardo”? Cosa distingue l’appartenenza al “popolo sardo” dall’appartenenza a un altro popolo?

  1. Omar Onnis ha detto:

   La definizione di “popolo” non è meno vaga e arbitraria di quella di “nazione”. Ha solo un vantaggio, che apparentemente fa riferimento a un dato di fatto, all’esistenza di una collettività storicamente identificabile, a prescindere da categorie troppo restrittive, troppo definite.

   Teniamo conto che tradizionalmente “popolo” significava “quel che avanza una volta tolti l’aristocrazia, l’alto clero, la classe militare e l’alta borghesia”. Non era un concetto neutro, ma spregiativo.

   Oggi “popolo” non ha un’accezione negativa, ma è un termine molto vago e poco impegnativo. Per questo piace a tutti parlare di popolo sardo, ma piace molto meno palare di “nazione sarda”.

   Nel caso della Sardegna ci viene molto facilmente in soccorso la geografia, prima ancora della storia. Siamo abitanti o comunque nativi di una grande isola piantata nel bel mezzo della “civiltà europea” (come scriveva nel 1816 il console francese). A identificarci dunque basterebbe già solo questo dato oggettivo.

   Ma non è il solo a disposizione. La geografia ha conseguenze sulla storia e i sardi – anche e soprattutto in virtù della loro geografia – hanno una propria storia, molto peculiare, difficilmente inquadrabile nei processi e negli eventi di storie “altre” (come per esempio quella italiana). Infatti per lo più, giusto per non creare confusione nelle nostre povere menti, la nostra storia viene semplicemente rimossa.

   Una delle caratteristiche della nostra storia è l’apertura verso l’esterno, è il continuo contatto col mondo che ci circonda. Contatto che si è fatto più discontinuo, faticoso e infine necessariamente mediato da altri solo a partire dall’epoca sabauda e in modo particolare dopo l’unificazione italiana. Ma la nostra rimane una storia ricca, plurale, meticcia. E anche plurilingue.

   Eppure, storicamente – prima in epoca romana (quando si celebrava ogni tot anni un “trionfo” sui Sardi, e Cicerone si lasciava andare ad apprezzamenti non proprio politically correct sul conto dei nostri antenati) e poi almeno da Dante e dalla guerra contro i catalano-aragonesi (tra Tre e Quattrocento) – è sempre esistita una identificazione sia interna sia esterna di una collettività umana chiamata “i sardi”. La “sarda genia” di Francesco Ignazio Mannu e i continui richiami alla “nazione” tra Sette e Ottocento non fanno che seguire il solco di questa identificazione collettiva. Nel 1848 Carlo Baudi di Vesme sosteneva che non si potessero definire “italiani” i sardi, ma nemmeno “spagnoli”: i sardi sono sardi e basta. E questa cosa, a dispetto della sprezzante definizione dell’arcivescovo Parragues (pocos, locos y mal unidos), è rimasta tale e quale fino ai giorni nostri. Tanto che in Italia, come nel resto del mondo dove esistano comunità sarde, si fondano i circoli e le associazioni dei sardi: non mi risulta che in nessun caso si faccia un esame linguistico per concedere la tessera.

   Insomma, che esista qualcosa di storicamente definibile come un popolo sardo, credo non si possa revocare in dubbio. Che si possa fare l’equazione “un popolo sardo=una sola lingua sarda” è invece storicamente impossibile, anche se naturalmente esiste una lingua sarda per eccellenza (che è una, per altro, non due o tre o 377), che è necessario riscattare dalla cattività e dalla subordinazione cui è stata condannata, anche dai sardi stessi.

   In ogni caso, quali che siano i desideri e le aspirazioni, o le ossessioni, dei nazionalisti o paranazionalisti nostrani, di sardisti e adepti del culto della “specialità” e compagnia cantante, in Sardegna esistono oggi diverse lingue. È perciò politicamente doveroso (se ci si definisce non nazionalisti, nonviolenti e democratici) tenerne conto e fare proposte generali che partano dalla realtà e sulla realtà esistente vadano a incidere.

   1. Diego ha detto:

    Insisto, il concetto di “popolo sardo” continua ad essere vago, molto vago. Dalla tua risposta si evince che il popolo sardo è uno perché a voi piace che sia così (esaspero un po’). La giustificazione data è soprattutto “storica” e genericamente geografica, ma se io applico questo criterio allora anche per quanto riguarda la lingua posso tranquillamente affermare che quella rappresentativa dei sardi è una ed è quella ci ha “rappresentato” dall’XI sec. in poi. Le altre ci sono e fanno parte della nostra storia, ma fanno parte della nostra storia anche gli ebrei, i catalani, i corsi, i liguri, i veneti e ora i marocchini e i cinesi.
    Una domanda: secondo voi i figli e i nipoti degli emigrati sardi fanno parte del popolo sardo?

    1. Omar Onnis ha detto:

     Che il concetto di popolo sia un concetto vago e arbitrario ho appena finito di argomentarlo nella mia risposta. Lo è anche quello di nazione, ma a noi piace di più, perché rende meglio l’idea che abbiamo noi. Ed è più impegnativo, più forte. Ma si tratta di parole dalla semantica sempre problematica. Credo sia più proficuo soffermarci sul loro referente concreto, storico. Per questo ho chiamato in causa geografia e storia: per conferire sostanza a concetti che altrimenti rimarrebbero astratti e teorici.

     Sul resto… Gli ebrei fanno parte della nostra storia, ma non del nostro presente, essendo stati cacciati in malo modo dall’Isola nel 1492.
     Gli altri che citi non solo fanno parte della nostra storia ma sono sardi a tutti gli effetti. O vorresti dire che un algherese o un carlofortino o un tempiese o un qualsiasi immigrato, magari di terza generazione, non sono sardi quanto te?
     Lo sono, per il semplice fatto che il concetto di popolo e di nazione non hanno basi biologiche o naturali. Sono costrutti culturali e politici. Nessuno ci impone di pensarci a una dimensione. Non mi pare che gli svizzeri si pensino meno svizzeri perché usano lingue diverse.

     In ogni caso, le nostre premesse sono chiare e in base a quelle costruiamo l’intero discorso. È ovvio che se non si condividono le premesse poi sia difficile condividere le conclusioni.

     C’è anche da aggiungere che in Sardegna siamo molto carenti in fatto di studi aggiornati sia in materia linguistica (dato che si fa per lo più filologia romanza e glottologia ottocentesca di scuola tedesca), sia antropologica, sia storica. E non stiamo a citare i cultural studies o altri ambiti che anche in Italia non vanno certo per la maggiore, a livello accademico e nel dibattito pubblico. Questa è una lacuna vasta e profonda, che spesso priva il dibattito di basi solide e di un patrimonio di conoscenze e terminologie se non chiaro e unanimemente condiviso almeno ampiamente conosciuto. È un problema con cui stiamo facendo i conti. Sarebbe bello che dalla nostra presa di posizione sulla questione linguistica nascessero anche ulteriori considerazioni su questi aspetti.

     1. Diego ha detto:

      Molte bene, grazie. Ora è più chiaro: per voi i concetti “UNICO popolo”, “MOLTE lingue rappresentative” (ribadisco rappresentative) sono dei postulati e in quanto tali vanno accettati perché servono per dimostrare le proprie tesi. E’ quello che chiedevo sin dal mio primo intervento.

 10. Roberto Bolognesi ha detto:

  Giustamente, Onnis si difende di fronte al suo pubblico.

 11. Lisandru Camboni ha detto:

  @Omari Onnis: “Sul discorso della lingua dei dominatori, be’, a dire il vero anche il sardo-sardo non è altro che la lingua dei dominatori. E che dominatori! È latino volgare appena appena modernizzato.”
  Pustis de sa gherra cruele contra de sos invasores ispànicos, culpàbiles de àere lassadu unu sìmbulu de dominatzione cale sunt sos 4 moros, pensaia chi su capìtulu imbeniente de sa paristòria esseret contra de carchi inimigu prus modernu, prus presu a sa realidade chi bivimos oe supra sa pedde nostra. No! Como torramus galu prus a coa ca tocat a cumbàtere a sos Romanos! Pro nàrrere chi mi dia pràghere a bìdere prus atentu pro parte bostra pro su chi est su dominadore culturale atuale, no est meda de profetu como a mòvere s’atentzione cara a dominadores mortos e interrados.
  Comente naraiat Antoni, sa diferèntzia est intre limbas isvilupadas dae sos sardos e limbas chi no ddu sunt. S’ùnica chi non lu est de sa de chi semus faeddende inoghe est s’italianu. Su chi non mi isetaia de lèghere in unu documentu de polìtica linguìstica de unu moimentu indipendentista sardu est chi s’atzione de amparu pertocat finas s’italianu, a su paris de is àteras! Deo dia bogare de s’intotu s’italianu dae custu documentu, simplemente faghende sa premissa chi s’italianu, mancari siat una limba ispainada in totu sa Sardigna (non dia nàrrere “limba de sos sardos”!), no intrat in sa proposta de amparu linguìsticu ca pro s’italianu oe est bastante (a nàrrere pagu) s’amparu chi li donat s’istadu italianu. Cale apretu tenides pro marcare onni borta chi sas limbas de is sardos sunt sardu, aligheresu, …, e italianu? Pro ite cherides fàghere colare su cuntzetu chi s’italianu est una limbas de is sardos? Pro ite non lu ponides craru chi est sa limba de su domìniu? Cale est sa timoria? Sos bator moros puru tando pertenent a sos sardos e cun prus resone, o nono?
  Lu bido unu pagu comente pònnere is manos a dae in antis. Sos moimentos indipendentistas si diant dèpere ocupare de prus de s’egemonia culturale chi semus baliende, boghende calesisiat ambiguidade. Sa limba che aina pro una renàschida identitària est meda sutapretziada.
  Ispero chi sa timoria bostra siat petzi sa de non chèrrere assuconare sa gente cun una polìtica tropu dràstica, ca deo puru so cussiente chi no est dae oe a cras chi torramus a faeddare totus su sardu.
  Podides finas pigare che datu de fatu su chi meda giòvanos oe faeddant petzi italianu, ma non podides pigare pro bonu chi finas sos fìgios de issos faeddent petzi italianu.
  Unu partidu chi cheret s’indipendèntzia sarda e chi duncas punnat (o diat dèpere punnare) a donare normalidade a sa limba sarda, non si podet pònnere comente obietivu ùrtimu un’istadu bilìngue italianu+àteras (ca gai mi paret chi bos lu seis pintende), isceti ca est unu paradossu: si de a berus cherides sa normalidade de su sardu tando non diat dèpere serbire a nudda s’italianu, in sa repùblica sarda benidora. Est craru chi so chistionende de unu tempus benidore bene atesu, in s’interis diat dèpere èssere atuada una polìtica graduale chi permitat a totus de agatare su logu suo, ca nemus cheret mandare a disterru sos chi no faeddant nisciuna de is limbas de sos sardos. Diat èssere mègius a ammeriare in artu, mi paret chi bois seis movende dae positziones giai mesu ressinnadas. Si podet dare chi pro sas generatziones de oe non si podet fàghere miràculos, peroe tocat finas a pensare chi si podet fincare in sas generatziones imbenientes.

  1. Massimeddu Cireddu ha detto:

   Salude Lisà,

   ti respundo a pitzu de unas cantu cosas, pro is àteras as a agatare is rispostas in is àteras partes de su documentu in is chidas chi benint.
   Pro primu, est craru ca s’amparu depet èssere cantu prus forte, cantu prus dèbile est sa limba de amparare. Duncas est craru ca sa limba italiana tenet bisòngiu de pagu (o nudda) pro èssere amparada.
   S’obbietivu nostru est cussu de s’impreu normale de totus is limbas natzionales, a su pròpiu livellu, duncas no est berus chi bolimus s'”italianu+àteras”.
   A ùrtimu, non creimus chi custos obbietivos siant aici a tesu. In is chidas chi benint amus a chistionare de iscola, de mèdios de comunicatzione, de ainas, de totu is polìticas linguìsticas chi serbit pro lòmpere luego a sa normalidade de su plurilinguismu.

   1. Lisandru Camboni ha detto:

    Salude a tie Massimè,

    gràtzias pro mi torrare isceda. Sunt custas is ambiguidades chi non dia bòlere agatare: “Duncas est craru ca sa limba italiana tenet bisòngiu de pagu (o nudda) pro èssere amparada.” Pro mene est aici craru chi non si diat dèpere ne mancu arremonare s’italianu.
    «Duncas no est berus chi bolimus s’”italianu+àteras”»: a dolu mannu custa afirmatzione non est fundada a supra de bases lògicas. Sa lògica mi narat chi si persighimus una paridade intre sas limbas faeddadas oe in Sardigna, incruidu s’italianu, tando sa situatzione in su benidore at a èssere a su prus chi in sos tretos sardòfonos ant a faeddare a su pròpiu livellu italianu+sardu, in Gaddura s’italianu+gadduresu e aici sighendi. Pro ite? Ca s’ùnica limba cumpartzida in totu s’ìsula est s’italianu. Tando mancari naredes chi non ddu bolides, bos andat bene de aici. Pro cussu fia narende chi tocat semper a ammeriare prus in artu: in una polìtica linguìstica a tèrmine mèdiu-longu, si dia dèpere punnare a remprassare s’italianu cun su sardu che limba veiculare intre totu is sardos, mantenende in is tretos alloglotos sa paridade cun su sardu. In sa repùblica sarda benidora s’istrobu, s’impèigu a s’ispainamentu de una limba internatzionale che s’inglesu o s’ispanniolu est s’italianu, non su sardu nen is limbas alloglotas. Una bisione indipendentista ampra non diat dèpere tènnere in cunsideru s’italianu, ca custu a su prus ddu faghent is autonomistas, chi bident comente orizonte prus mannu pro nois sas làcanas de s’istadu italianu. E balla chi no so chistionende de respòndere cun una violèntzia a sa violèntzia chi ant dèpidu patire sos giajos nostros, ca so chistionende de protzessos longos e duncas non violentos, a persighire in manera graduale genaratzione cun generatzione.
    Nemus est istadu capassu de mi acrarare s’incoerèntzia chi deo bido in sa batalla culturale contra de su sìmbulu de sa dominatzione ispanniola, una simpre bandera chi, acabada e muda dae 3 sèculos cussa dominatzione, oe est unu sìmbulu chi aunet totu sos sardos. Fintzas s’italianu oe nos aunet comente sa bandera, ma non est tzertu unu sìmbulu identitàriu, est su sìmbulu prus craru de sa dominatzione atuale, nessi culturale, sa prus invasiva chi amus mai tentu, ca est acabende de atuare unu genotzìdiu culturale chi mai nisciuna de is àteras aiat batidu aici a dae in antis. Sa cuncruida fàtzile est chi su fatore discriminante intre is duas cosas est chi cheret prus pagu isfortzu a allogare una bandera chi non a recuberare is pròpias fartas in contu de limba de s’identidade. Intamis de cumbàtere contra is molinos a bentu, meda mègius diat èssere a a afrontare su perìgulu beru cara a cara.
    Su pensamentu meu est chi is cuntingèntzias atuales e individuales (s’italianu che prima/ùnica limba de meda sardos, e de meda pòliticos o dirigentes de movimentos indip., dia annànghere) non podent e non depent influentziare e istòrchere su chi dia dèpere èssere sa punna e sa bisione finale prus assoluta: sa Sardigna lìbera dae calesisiat cadena. Si nono de ite cherides sa Sardigna lìbera? Cale est s’identidade chi cherides amparare? Si atzetade un’identidade mesu in cadenas seis incoerentes, donade atentu.
    Si podet atzetare oe in una regione autonoma chi is polìticos, pro nàrrere, faeddent italianu a su pòpulu, ca non si nde podet fàghere de mancu e est su de èssere intro de s’istadu italianu chi no nos permitet de fàghere a manera diferente, peroe m’abeto dae unu partidu indip. chi punnet a una Sardigna soberana chi su presidente faeddent a su pòpulu in sa limba sua e non in sa de su dominadore anteriore. Sa Cadalùnnia tenet custu problema: oe intro de s’istadu ispanniolu non si podet permìtere de lassare su castillianu a una banda, ma una borta chi at a sodigare a s’indipendèntzia l’at a fàghere de seguru. Petzi in Sardigna semus (seis) giai pensende a una Sardigna semper e comuncas tzeraca de s’Italia, nessi pro mèdiu de sa limba.
    Custu est su chi chèrgio nàrrere cun su de ammeriare prus in artu de comente ses faghende boisàteros.
    Intre parentesis, dispraghet a bìdere chi una borta de prus cando si faeddat in sardu (e non petzi DE sardu) abarramus semper deo e tue. Mancari semus a intro de unu logu indipendentista sardu, mi depo intèndere comente s’ùrtimu de is moicanos.

 12. Antoni Buluggiu ha detto:

  Le buone letture sono il lievito delle buone analisi ma, avete letto BENIDORES di Antoni Arca edizioni Condaghes?
  Sull’argomento lingua e letteratura è un punto fermo.

 13. Omar Onnis ha detto:

  Diego replica: “[…]Ora è più chiaro: per voi i concetti “UNICO popolo”, “MOLTE lingue rappresentative” (ribadisco rappresentative) sono dei postulati e in quanto tali vanno accettati perché servono per dimostrare le proprie tesi. E’ quello che chiedevo sin dal mio primo intervento.”
  Dal che deduco che, nonostante la logorrea, non mi sono spiegato bene.

  Noi non postuliamo nulla, semplicemente attingiamo dagli studi e dalle esperienze storiche degli ultimi cento anni per generare una nostra prospettiva che possa servire da qui al futuro. Una prospettiva – come abbiamo più volte ricordato e argomentato – non nazionalista, nonviolenta e democratica.

  Per noi questi principi hanno un senso cogente: non li si può propugnare a parole e poi non metterli in pratica.

  Allo stesso modo, sostenere il principio “un popolo=una lingua” e scagliarsi ideologicamente contro l’italiano (ma anche contro il catalano, il tabarchino e il gallurese, a questo punto), senza considerare la realtà complessa (anche in termini linguistici) in cui viviamo, ha delle conseguenze molto serie, se messo in pratica. E sono conseguenze di discriminazione su base etnica, di esclusione culturale e/o sociale, di violenza. Non lo diciamo noi, è la storia che lo insegna. Una volta tanto preferiremmo tener conto della lezione.

  Nondimeno, noi non intendiamo indottrinare nessuno.
  Eravamo coscienti che in Sardegna mancasse totalmente un approccio complessivo e articolato alla questione linguistica. Noi stiamo facendo la nostra parte per colmare la lacuna. Non è che vogliamo avere ragione a tutti i costi.

  Se Diego e tutti gli altri attenti osservatori (che ringraziamo) avranno la pazienza di leggere il nostro documento per intero, di qui alle prossime settimane, ci troveranno tutte le spiegazioni teoriche e le implicazioni concrete, giuridiche e culturali di quanto proponiamo.

  Siamo lieti che le nostre proposte suscitino tanto interesse e riaprano il dibattito. Era uno degli scopi che ci eravamo prefissi.

  1. Diego ha detto:

   Su “la logorrea” tralascerei, in quanto qui nessuno si può permettere di scagliare la prima pietra. Siete voi che li avete presentati come postulati e continuate a farlo (nonostante la vostra smentita). Vi ho detto che ne prendo atto, io voglio solo capire. Voi proponete “un popolo=molte lingue”, benissimo, ho capito che su questi due postulati non si può discutere (nel senso che per voi è un punto fermo). Ma concorderete con me che ha lo stesso valore logico-semantico di “molti popoli=molte lingue”, oppure “molti popoli=una lingua”, oppure ancora “un popolo=una lingua”. Leggerò con attenzione il vostro documento durante le prossime settimane, e grazie per la vostra pazienza.

 14. […] artìculos: Artìculu 1 “Premissa“ Artìculu 2 “Printzìpios ghia” Artìculu 3 “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia” Artìculu 4 “Determinatzione e articulatzione de su plurilinguismu” Artìculu 5 […]

 15. […] artìculos: Artìculu 1 “Premissa“ Artìculu 2 “Printzìpios ghia” Artìculu 3 “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia” Artìculu 4 “Determinatzione e articulatzione de su plurilinguismu” Artìculu 5 […]

 16. […] artìculos: Artìculu 1 “Premissa“ Artìculu 2 “Printzìpios ghia” Artìculu 3 “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia” Artìculu 4 “Determinatzione e articulatzione de su plurilinguismu” […]

 17. […] artìculos: Artìculu 1 “Premissa“ Artìculu 2 “Printzìpios ghia” Artìculu 3 “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia” Artìculu 4 “Determinatzione e articulatzione de su plurilinguismu” Artìculu 5 […]

 18. […] artìculos: Artìculu 1 “Premissa“ Artìculu 2 “Printzìpios ghia” Artìculu 3 “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia” Artìculu 4 “Determinatzione e articulatzione de su plurilinguismu” Artìculu 5 […]

 19. […] artìculos: Artìculu 1 “Premissa“ Artìculu 2 “Printzìpios ghia” Artìculu 3 “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia” Artìculu 4 “Determinatzione e articulatzione de su plurilinguismu” Artìculu 5 […]

 20. […] Àteros artìculos: Artìculu 1 “Premissa“ Artìculu 2 “Printzìpios ghia” Artìculu 3 “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia” […]

 21. […] intreu de P est in 10 artìculos: Artìculu 1 “Premissa“ Artìculu 2 “Printzìpios ghia” Artìculu 3 “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia” Artìculu 4 “Determinatzione e articulatzione de su plurilinguismu” Artìculu 5 […]