Unu annu a como su Tzentru Istùdios nostru supra sas Limbas Natzionales e sas Polìticas Linguìsticas s’est riunidu pro sa prima borta pro iscrìere su documentu nou chi oe finamentras publicamus. Sas ideas e sos cunsideros collidos in sos annos in antis fiant male acontzados e de natura diferente unu cun s’àteru. Ponende·las in pare, una via fìamus de acordu, un’àtera fìamus a iscòrriu. E puru, mancari su traballu andaret a dae in antis, carchi pregunta particulare supra sa classificatzione de sas limbas in Sardigna sighiat a essire a campu.

Pro nàrrere: si una iscritora o un’iscritore sardu iscriet in italianu e bia, sa sua est literadura sarda, o italiana, o ambas duas o peruna de custas? E, galu, si una iscritora o un’iscritore sardu iscriet in cadalanu, o in gadduresu, o in turritanu, o in tabarchinu, comente si podet classificare sa literadura issoro? Est sarda cussa puru o nono? Medas de custas domandas abarraiant sena risposta. Finas a cando nos semus abisados chi diamus àere dèpidu mudare su tipu de sas preguntas etotu.

A pustis de àere leadu in cunsideru e postu a pare istùdios diversos e modellos linguìsticos de natziones postcoloniales, s’orizonte nostru at inghitzadu a si movere addia de sas categorias de pensamentu chi aìamus eredadu dae sas classes dirigentes e dae sos istùdios acadèmicos chi sunt bènnidos in antis de nois in Sardigna e in Europa. Tando amus proadu a cumprèndere cale est s’erèntzia de su modu de produire connoschèntzias supra sas limbas de Sardigna e de sas ideologias in ue tenet sas raighinas sa classificatzione de sas limbas faeddadas in s’Ìsula nostra. Prus un’anàlisi semiòtica chi un’istùdiu istòricu. Un’istùdiu chi pertocat sas maneras de costrùere e ponnere in òrdine ideologicamente sas diferèntzias sotziolinguìsticas in sa Sardigna moderna.

A bisu nostru sas diferèntzias sotziolinguìsticas non sunt unu fatu naturale etotu, sunt imbetzes su chi resurtat de sas polìticas fatas tempus cun tempus in su territòriu nostru, mescamente in su sèculu coladu. Nos semus abisados chi s’arresonu supra sas limbas sardas est prenu de chistiones polìticas, bogadas a campu in fatu a sos interessos de chie las at ammanniadas. Interessos chi, est craru, non sunt istados mai sos matessi de sos chi sas limbas las faeddaiant a beru, est a nàrrere su pòpulu sardu etotu. Faghende gai nos semus postos a tesu de una ideologia linguìstica particulare chi est nàschida e paschia in s’Europa moderna: s’idea de “un’istadu-una natzione-una limba“.

Su documentu nostru giughet su proponimentu de truncare s’egemonia chi est istada criada in sas istitutziones sardas, chi faghet a manera chi una limba e bia depet èssere s’ùnica bona a formare s’identificatzione culturale de sa natzione. Nois no amus s’idea de fàghere nostra etotu custa ideologia europea, chi narat chi unu pòpulu depet a mala fortza faeddare una limba ebbia pro tennere nedidesa culturale, sotziale e ètnica.

Si esseret a fàghere gai, diamus torrare a produire sa relata de violèntzia chi ponet unu contra a s’àteru grupos dominantes e grupos dominados in intro de sa natzione, a sa matessi manera chi su pòpulu sardu at tentu s’impositzione linguìstica angena in su tempus coladu. A contu nostru sos chi faeddant sas limbas de Sardigna apartenent totus a su matessi pòpulu e depent totus àere sa libertade de identificare sos tretos linguìsticos e culturales issoro in sa natzione sarda. S’ùnica cosa chi est pretzisu àere pro donare realidade a custa idea est sa boluntade de sas classes dirigentes sardas.

Maltìnu Dibèltulu – Esecutivu Natzionale de ProgReS – Progetu Repùblica

Artìculu 3 – “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia”

Avantzende custa proposta, ProgReS cheret torrare a afirmare chi su pòpulu sardu est unu ebbia, mancari tèngiat una cumplessidade sotziolinguìstica manna. Comente narant sos istudiosos in totu su mundu, a àere sa matessi limba non est sa matessi cosa de èssere unu matessi pòpulu. Intimes, sos tzitadinos de unu pòpulu chi si pensant gai etotu che a unu pòpulu intreu podent finas connòschere prus de una limba, sena chi pensent a issos matessi o s’intendent che a unu pòpulu fatu a bìculos.

Tando, ProgReS si ponet in foras de unu tipu de ideologia linguìstica europea, chi cheret chi unu pòpulu intreu o una natzione depat a mala bògia tènnere una limba ebbia a lu rapresentare a sa mègius manera, e chi custa limba formet una cumpostura ètnica fata e cumprida, una mentalidade ùnica o tratos biològicos suos e totu. Peruna limba sarda est fìgia de custa idea de realidade o de diferèntzias ètnicas istabilidas dae un’ideologia linguìstica.

A bisu nostru, afines, s’unidade de su pòpulu sardu depet torrare a s’afirmare pro more de sa boluntade polìtica de unu progetu natzionale comunu, apertu a totus sos tzitadinos e a totus sas limbas chi issos faeddant. Pro fàghere custa cosa, pensamus chi est mègius lassare a una banda sos paradigmas de sas culturas europeas continentales, chi in Sardigna ant fatu dannu meda a sa sienda linguìstica nostra in su sèculu coladu. Giai chi non tenent in perunu contu sa cumplessidade de sa realidade sotziolinguìstica sarda, depimus detzidere de lassare in dae segus cussos paradigmas, ca amus bisòngiu de nde criare àteros chi andent bene pro sas netzessidades nostras etotu.

Lunis chi benit, 19 de Cabudanni, Ricardu Mura at a istèrrere sa presentada de s’artìculu 4 “Determinu e intragnas de su plurilinguìsmu”

SALDU-COSSU

Altìculu 3 “Pa’ una visioni noa: più linghi e un’unica nazioni”

Cun chista pruposta, ProgReS à lu ’ntindimentu di turrà a affilmà l’unitai di lu pòpulu saldu illu rispettu di la so cumplessitai sociolinguística. Com’à dimustratu la cumunitai scentífica mundiali, lu fattu d’aé una linga cumuni no vó dí chi pal chistu vi di’ esse pal folza un pòpulu solu. Anzi, li cittadini d’un pòpulu ch’à cuscènzia d’iddhu mattessi póni cunniscí e faiddhà linghi diffarenti, chena duessi nizissariamenti rapprisintà ch’e un pòpulu disunitu.

Paltantu, ProgReS si teni a la lalga da un tipu palticulari d’ideologia linguística europea chi ci ’ó puní ’n capu chi un pòpulu o una nazioni àggjiani di faiddhà pal folza una linga sola, cu l’illusioni chi chista pòssia rapprisintà un pòpulu meddhu di l’alti linghi, pal prummuí una sola identitai ètnica, una palticulari mentalitai, o finzamenti calch’e specificitai biològica. Nisciuna linga faiddhata in Saldingja pó esse innariata com’e linga bon’a rapprisintà tutti li culturi e li socetai saldi. No pudemu sustiné la mattessi ideologia chi ci à pultatu a la situazioni d’oggjindí.

Inn’últimu, ritinimu chi l’unitai di lu pòpulu saldu s’àggjia di sustiné cu la ’uluntai pulítica d’un pruggjettu naziunali cumuni, abbaltu a tutti li cittadini e a tutti li linghi faiddhati. Par assuità chistu obbiettivu, cunsiddhemu di lacà paldí li ’mpustazioni culturali típichi di lu ’eccju naziunalismu etnocèntricu europeu, chi ’nn’un sèculu d’applicazioni ’n Saldingja ani fattu solu dannu a lu nostru patrimóniu linguísticu. Da lu mumentu chi no s’addégani a la rialtai sociolinguística salda, aemu di dizidicci a lacacci ’ndaretu chisti ’mpustazioni, pal pudé, a la fini, fraicaccinni alti da pareddhi, chi siani piú cunfolmi a lu nostru bisongju.

ALGUERÉS

Artícul 3 “Per una nova visió: més llengües i una sola nació”

Amb aquesta proposta, ProgReS vol tornar a afirmar la unitat del pòpul sard en la sua complexitat sociolingüística. Com ha demostrat la comunitat científica a nivell internacional, lo fet de tendre una llengua comuna no denota necessariament la presència d’un únic pòpul. Al contrari, los ciutadans d’un pòpul que s’identifica en quant tal poden coneixer i parlar diferentes llengües, sense necessariament representar-se o sentir-se com un pòpul fragmentat.

Doncs, ProgReS pren les distàncies de un particular tipo de ideologia lingüística europea, segon la qual un pòpul homogeni o una única nació tengui per força tenir una sola llengua que lo representi en la millor manera, i que aqueixa llengua pugui caracteritzar una composició ètnica homogenia,
una particular mentalitat, o especificitats biologiques. Ninguna de les llengües sardes refleteix aquest tipo d’estructuració de la realtat o de la distribució ètnica a través d’una ideologia lingüística.

Retenim, en final, que la unitat del pòpul sard se tengui de reafirmar a través la voluntat política d’un projecte nacional comú, obert a tots los ciutadans i a totes les llengües que aqueixos parlin. Per fer això suggerim d’evitar de recorrir a paradigmes elaborats en les cultures de l’Europa continental que en les sues aplicacions en Sardenya en l’últim sècul han ja creat gravíssims danys al nostre patrimoni lingüístic. Considerat que no reflectim la complexitat de la realtat sociolingüística sarda, mos tenim de determinar a deixar aqueixos paradigmes darrera nostre, al fi de n’elaborar altros més adaptes a les nostres necessitats efectives.

ITALIANO

Un anno fa il nostro Centro di Studi sulle Lingue Nazionali e sulle Politiche Linguistiche si è riunito per la prima volta per scrivere il nuovo documento che oggi finalmente pubblichiamo. Le idee e le osservazioni raccolte negli anni precedenti erano disordinate e di natura diversa. Nel metterle assieme, a volte ci siamo trovati d’accordo, altre in acuto contrasto. Ma nonostante il lavoro procedesse, alcune domande specifiche sulla classificazione delle lingue della Sardegna continuavano a riemergere.

Per esempio: se una scrittrice sarda o uno scrittore sardo scrive direttamente in italiano, si tratta di letteratura sarda, o italiana, entrambi, o nessuna? O ancora, se una scrittrice o uno scrittore sardo scrive in catalano, o in gallurese, o in turritano, o in tabarchino, come classifichiamo questa produzione letteraria? E’ sarda o no? Molte di queste domande rimanevano senza risposta. Fin quando ci siamo resi conto che avremmo dovuto provare a cambiare il tipo di domande.

Dopo aver preso in considerazione e paragonato diversi studi e modelli linguistici di paesi postcoloniali, il nostro orizzonte si è lentamente spostato oltre le categorie di pensiero che avevamo ereditato dalle classi dirigenti e dagli studi accademici che ci hanno preceduto in Sardegna e in Europa. Abbiamo quindi cercato di capire la genealogia della produzione di conoscenza sulle lingue in Sardegna, e delle ideologie su cui si basava la classificazione delle lingue parlate nell’isola. Non uno studio storico delle lingue, ma un’analisi semiotica. Uno studio su come sono state costruite e catalogate ideologicamente le differenze sociolinguistiche nella Sardegna moderna.

Per noi le differenze sociolinguistiche non fanno parte di un ordine naturale delle cose, ma sono il risultato delle politiche operate storicamente sul nostro territorio, particolarmente nell’ultimo secolo. Ci siamo quindi resi conto che il discorso delle lingue sarde è pervaso da questioni politiche, soggette agli interessi di chi volta per volta le ha elaborate. Interessi che, chiaramente, non hanno mai coinciso con quelli dei parlanti, ossia il popolo sardo nella sua interezza. In questo modo ci siamo consapevolmente discostati da una particolare ideologia linguistica tipica dell’Europa moderna che sostiene il modello “uno stato-una nazione-una lingua”.

Il nostro documento si propone di rompere l’egemonia creata nelle istituzioni sarde per cui una qualunque lingua debba essere la sola adatta a rappresentare l’identificazione culturale della nazione. Non intendiamo quindi adottare acriticamente questa ideologia europea secondo cui un unico popolo deve necessariamente parlare una sola lingua ai fini della coesione culturale, sociale ed etnica.

Se così facessimo riprodurremmo ancora una volta la relazione di violenza tra i gruppi dominanti e i gruppi dominati all’interno della nazione, negli stessi termini in cui il popolo sardo ha subito l’imposizione linguistica esterna in passato. Per noi i parlanti delle lingue della Sardegna sono appartenenti allo stesso popolo e devono egualmente essere liberi di identificare le proprie specificità linguistiche e culturali nella nazione sarda. L’unica condizione necessaria per mettere in atto questa nuova visione è la volontà politica delle classi dirigenti sarde.

Maltìnu Dibèltulu – Esecutivo Nazionale di ProgReS – Progetu Repùblica

Articolo 3 “Per una nuova visione: più lingue e un’unica nazione”

Con questa proposta, ProgReS intende riaffermare l’unità del popolo sardo nella sua complessità sociolinguistica. Come ha dimostrato la comunità scientifica a livello internazionale, il fatto di avere una lingua comune non denota necessariamente la presenza di un unico popolo. Al contrario, i cittadini di un popolo che si identifica in quanto tale possono conoscere e parlare diverse lingue, senza necessariamente rappresentarsi o sentirsi come un popolo frammentato.

Pertanto, ProgReS si discosta da un particolare tipo di ideologia linguistica europea, secondo la quale un popolo omogeneo o un’unica nazione debba per forza avere una sola lingua che lo rappresenti al meglio, e che questa lingua a sua volta caratterizzi una composizione etnica omogenea, una particolare mentalità, o delle specificità biologiche. Nessuna delle lingue sarde rispecchia questo tipo di strutturazione della realtà o di distribuzione etnica per via di un’ideologia linguistica.

Riteniamo, infine, che l’unità del popolo sardo debba riaffermarsi tramite la volontà politica di un progetto nazionale comune, aperto a tutti i cittadini e a tutte le lingue da loro parlate. Per fare ciò, suggeriamo di evitare di ricorrere a paradigmi elaborati nelle culture dell’Europa continentale che nella loro applicazione in Sardegna nell’ultimo secolo hanno già creato gravissimi danni al nostro patrimonio linguistico. Dal momento che non rispecchiano la complessità della realtà sociolinguistica sarda, dobbiamo determinarci a lasciare tali paradigmi alle nostre spalle, al fine elaborarne altri piú adatti alle nostre reali esigenze.

Il prossimo Lunedì 19 Settembre Riccardo Mura presenterà l’Articolo 4 “Determinazione e articolazione del plurilinguismo”

Àteros artìculos:
Artìculu 2 “Printzìpios ghia“
Artìculu 1 “Premissa“

Cumentos

cumentos