ProgReS – Progetu Repùblica proponet s’istitutzione lestra de un’ente prepostu a lòmpere e consolidare su plurilinguismu democràticu in totu sa sotziedade sarda. Cunsiderada s’urgèntzia e sa netzessidade de custa solutzione, creimus chi s’istitutu depat èssere fatu immoi etotu, a intro de s’amministratzione de sa Regione Autònoma de sa Sardigna (RAS), e chi depat cumintzare a operare tenende in contu de is leges vigentes, ma cun sa punna de ddas mudare, currègere o torrare a iscrìere cando custu at a èssere cunsideradu bonu o netzessàriu pro s’iscopu culturale, sotziale e polìticu de s’ente etotu.

Nicola Cantalupo – Diretzione Natzionale de ProgReS Progetu Repùblica

Artìculu 6 “Istitutu pro su Plurilinguismu”

S’ente si diat dèpere ocupare de sa diretzione, de sa pranificatzione, de su coordinamentu e de s’esecutzione de sa polìtica linguìstica de sa RAS, e fintzas de sa promotzione e de s’imparu de is limbas sardas minorizadas (LSM, cheret nàrrere sardu, sardu-cossu gadduresu e turritanu, cadalanu aligheresu e lìgure de su Sulcis).

Is obbietivos fundamentales ant a èssere cussos de sa promotzione, de s’isvilupu e de s’aplicatzione de sa leges derivadas dae sa Lege Regionale 26/1997, dae sa Lege 482/99 de sa Repùblica Italiana e dae sa Carta Europea de is Limbas Regionales o de Minoria (1992), e fintzas s’elaboratzione e sa proposta de acontzos normativos a totus is livellos istitutzionales, in ue bi nde siat sa netzessidade; in prus, s’ente at a tènnere su dovere de vigilare a pitzus de s’aplicatzione de is polìticas linguìsticas istabilidas dae su guvernu sardu e de coordinare is atziones e is mesuras de is assessorados in matèria de polìtica linguìstica. Pro lòmpere a custos obbietivos, ProgReS creet chi si depant donare a custu ente is funtziones e atziones chi sighint:

 • Promòvere, intzentivare e elaborare propostas legislativas e normativas chi fatzant prus forte sa normalizatzione linguìstica e su progressu de s’impreu de is LSM.
 • Ispainare is cuntzetos de italofonia e corsofonia, e tènnere is raportos cun is entes polìticos, culturales e de chirca de s’Itàlia e de sa Còrsica.
 • Cooperare cun una Cummissione Intre-Assessoriale apòsita pro sa Normalizatzione Linguìstica, e intzentivare e coordinare is mesuras de polìtica linguìstica de is assessorados, ponende a disponimentu issoro su agiudu tècnicu netzessàriu.
 • Programmare e isvilupare mesuras bàlidas pro s’estensione de s’impreu de is LSM in is àmbitos sotziales e econòmicos de sa Sardigna pro ammaniare sa disponibilidade de produtos e servìtzios in custas limbas.
 • Pranificare e isvilupare campagnas e mesuras de ammaniamentu de s’impreu, de sa connoschèntzia e de sa difusione de is LSM a intro e foras de sa Sardigna.
 • Promòvere, coordinare e isvilupare una polìtica de chirca, universitària e nono, chi favoressat sa normalizatzione linguìstica in vàrias formas suas, prus che totu in s’àmbitu de su lèssicu e de sa terminologia.
 • Publicare testos chi informent sa tzitadinàntzia a pitzu de is normativas generales promòvidas dae is assessorados a pitzu de sa normalizatzione de s’impreu de is LSM o sa polìtica linguìstica in generale.
 • Istabilire is lìnias metodològicas de riferimentu e is pranos e is programmas pro s’imparu de is LSM a is persones mannas, de acordu cun is diretivas de su Cussìgiu de Europa in matèria de imparu de is limbas.
 • Collaborare cun su Cussìgiu de Europa e cun is àteros organismos natzionales e internatzionales impignados in is protzessode de amparu, imparu e valutatzione de is limbas.
 • Cunvocare e cuncordare is esamenes e rilasciare is tzertificados de cumpetèntzia in is LSM.
 • Cunvocare e cuncordare is esames e is tzertificados pro is bortadores e si interpretes giurados dae àteras limbas a is LSM e a s’imbesse; autorizare is abilitaziones de is professionistas subra indicados in unu Registru de is Professionistas de sa Tradutzione e de s’Interpretariadu Legale.
 • Promòvere su diàlogu, sa cooperatzione e sa collaboratzione cun is àteras istitutziones cumpetentes in metèria de polìtica linguìstica.

ProgReS pedit chi custu ente siat indipendente dae is lògicas de is partidos, e in prus chi siat a foras dae pràticas clientelares e/o de acotzos. Pro custu cussigiamus chi isceti sa nòmina de su diretore responsàbile siat polìtica, seberadu intre totus is candidados chi ant a presentare unu curriculum pùblico chi dimustret is cumpetèntzias netzessàrias, e chi totus is càrrigas e is funtziones internas siant determinadas dae cuncursos pùblicos e rigorosos chi donent prioridade a is giòvanos laureados sardos e chi is rolos de dirigèntzia siat seberados in manera eletiva dae su personale de s’ente etotu.

In prus pedimus chi siat assegurados su mudare e sa mobilidade de is funtzionàrios e de is ispetzialistas de s’ente, pro garantire in su tempus efitzèntzia e eficàtzia de s’ente etotu. Semper pro custa resone, pedimus chi siant postos in s’organigramma figuras professionales de balore reconnotu chi benint dae àteras realidades linguìsticas europeas chi assimìgiant a cussa sarda. Is universidades, s’iscola, is amministratziones locales e fintzas is sòtzios e is istitutziones culturales interessadas ant a èssere rapresentadas in manera adeguada e ant a tènnere unu rolu de consulèntzia e cooperatzione. Is atos ant a dèpere èssere trasparentes e is atziones de pranificatzione ant a dèpere garantire sa partetzipatzione de sa sotziedade tzivile sarda a is fases de progetu e a cussas de esecutzione.

Pro ùrtimu, ProgReS proponet chi is diversos territòrios linguìsticos potzant tènnere dipartimentos ispetzìficos, istruturados in proportzione a su mannària de is comunidades linguìsticas relativas; a onni manera, custos dipartimentos ant a dèpere èssere coordinados intre issos de manera de garantire unu plurilinguismu e unu multiculturalismu fundadu a pitzus de su istare impare, sa solidariedade e sa cuncòrdia de is comunidades linguìsticas e culturales de sa natzione sarda.

Lunis chi intrat, su 17 de Ledàmene Alessandro Columbu presentat s’Artìculu 7 “Plurilinguismu in s’iscola e in s’universidade”

SALDU-COSSU:

ProgReS – Progetu República pruponi d’istituí lestru un enti pripostu a lu cunsighimentu di lu plurilinguismu dimucràticu pa’ la socetai salda intrea. Cunsidarendi la primura e la nizissitai di chista soluzioni, cridimu chi s’àggjia d’istituí da abali, in sinu a l’amministrazioni di la Regioni Autònuma di la Saldingja (RAS), e chi s’àggjia di cumincià a oparà tinendi contu di li leggji in vigori, ma cu l’afficcu di curriggjilli e cambialli comu e undi cunveni par accansà li miramenti culturali, sociali e pulítichi di l’istituzioni mattessi.

Nicola Cantalupo – Direzioni Nazionali ProgReS – Progetu Repùblica

Altículu 6 “Istitutu pa’ lu Plurilinguismu”

L’enti s’à d’occupà di la direzioni, di la pianificazioni, di coldinamentu e di l’esecuzioni di la pulítica linguística di la RAS, e poi di la prummuzioni e di l’insingju di li linghi saldi minurizzati (LSM, ovverusia saldu, cossu gaddhuresu e turritanu, catalanu aligheresu e líguri sulcitanu).

L’obbiettivi fundamintali aran’a esse li di la prummuzioni, di lu facimentu e di l’applicazioni di la ligjislazioni ch’à di sighí a la Leggji 26/1997 di la RAS, a la Leggji 482/1999 di la Ripúbblica Italiana e a la Calta Europea di li Linghi Regionali e Minuritàrii (1992); poi lu facimentu e la pruposta di aggalamenti di leggji a tutti li gradi istituziunali, undi vinni sia lu bisongju; inn’últimu, l’enti arà lu ‘ngàrrigu d’avvilguà l’applicazioni di li pulítichi linguístichi avanzati da lu guvelnu saldu e di coldinà l’azioni e li strumenti di l’assissurati chi trattarani di pulítica linguística. Par accansà chisti obbiettivi, ProgReS riteni chi s’àggjiani d’appuní a l’enti chisti funzioni e azioni:

 • Prummuí, sustiné e fulmà pruposti ligjislativi e nulmativi chi pòssiani rinfulzà la nulmalizzazioni linguística e lu criscimentu di lu ‘mpreu di li LSM.
 • Diffundí li cuncetti di italufunia e cossufunia, e aé cuidatu di li rappolti cu l’enti pulítichi, culturali e di stúdiu di l’Itàlia e di la Còssica.
 • Oparà insembi a una Cummissioni Interassissuriali pa’ la Nulmalizzazioni Linguística, e sustiné e cunculdà l’azioni di pulítica linguística di l’assissurati, punendi a dispusizioni l’aggjutu ténnicu nizissàriu.
 • Prugrammà e fulmà azioni chi míriani a diffundí lu ‘mpreu di li LSM in tutti li livelli sociali e ecunòmichi di la Saldingja, par aé una dispunibbilitai di prudotti e silvízii in chisti lingui.
 • Pianificà e fulmà oparazioni di cunvincimentu sociali pa’ lu ‘mpreu, lu cunniscimentu e la diffusioni di li LSM indrentu e a fora di la Saldingja.
 • Prummuí, cunculdà e fulmà una pulítica di stúdiu, ill’univessitai e no solu, pal faurí la nulmalizzazioni linguística in tutti li so folmi, palteppiú pa’ lu léssicu e la tilminulugia.
 • Pubblicà paperi di ‘nfulmazioni a la cittadinànzia innant’a li dispusizioni di leggji chi tràttani la nulmalizzazioni di lu ‘mpreu di li LSM o la pulítica linguística in gjinarali.
 • Difiní li línii metudulògichi di rifirimentu e li piani e li prugrammi pa’ l’insingju di li LSM a li passoni manni, d’accoldu cu li direttivi di lu Cunsilgju d’Europa.
 • Trabaddhà in cuncoldu cu lu Cunsilgju d’Europa e cu l’alti òlgani naziunali e supranaziunali impingjati in difindí e insingjà li LSM.
 • Convocà e amministrà l’esami e dà li celtificati di cumpitènzia illi LSM.
 • Convocà e amministrà l’esami e li celtificati di traduttori e intèlpriti legali da alti linghi a li LSM e a lu riessu; autorizzà l’abbilitazioni di li prufissiunisti supramintuati e l’iscrizioni in un Registru di li Prufissiunisti di la Traduzioni e di l’Intilpritariatu Ligali.
 • Prummuí la cuncòldia cu l’alti istituzioni cumpitenti in pulítica linguística.

ProgReS dummanda chi chistu enti sia indipindenti da li lógichi di li paltiti, da lu clientelismu e lu nipotismu. Cunsiddhemu tandu chi la sola nòmina pulítica sia la di lu direttori rispunsàbbili, di sciuarà immez’a tutti li candidati chi arani prisintatu un curriculum púbblicu undi si pòssiani avvilguà li cumpitènzii nizissàrii, e chi tutti li ‘ngàrrighi e li funzioni síani ditilminati da gari púbblichi rigurosi undi s’aran’a faurí li lauriati saldi ciòani; li ‘ngàrrighi di dirigènzia pa’ una palti aran’a esse sciuarati da li trabaddhadori di l’enti.

ProgReS dummanda puru chi sia assiguratu lu càmbiu e la mobilitai regulari di li funziunàrii e di li specialisti di l’enti, par assigurà illu tempu un livellu altu d’efficiènzia e efficàzia di l’enti mattessi. Sempri a chistu prupósitu, dummandemu chi vi síani puru prufissiunisti di ‘alori chi trabàddhiani inn’alti rialtai d’Europa sumiddhanti a chissa salda. Li univessitai, li scoli, l’amministrazioni locali, l’assuciazioni e l’istituzioni culturali intarissati doarani esse rapprisintati e aran’a esse cunsultati o fatti palticipà. L’atti doarani esse trasparenti e l’azioni di pianificazioni doarani assigurà la palticipazioni di la socetai civili salda illu pruggjettu e illu facimentu.

Inn’últimu, ProgReS pruponi chi l’enti sia olganizzatu in dipaltimenti cunfolmi a li cumunitai linguístichi saldi. In dungja casu, chisti dipaltimenti aran’a trabaddhà insembi, pa’ assigurà un pluriliguísmu e un multiculturalismu fundati innant’a la cuncòldia e a lu scàmbiu tra li cumunitai linguístichi e culturali di la nazioni salda.

ITALIANO:

ProgReS – Progetu Repùblica propone la rapida istituzione di un ente preposto al raggiungimento e al consolidamento del plurilinguismo democratico in tutta la società sarda. Considerata l’urgenza e la necessità di questa soluzione, crediamo che debba essere istituito fin da subito, in seno all’amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna (RAS), e che debba cominciare ad operare tenendo conto delle normative vigenti, ma con l’obiettivo di emendarle, correggerle o sostituirle laddove lo renda opportuno e necessario lo scopo culturale, sociale e politico dell’ente medesimo.

Nicola Cantalupo – Direzione Nazionale ProgReS – Progetu Repùblica

Articolo 6 “Istituto per il Plurilinguismo”

L’ente in questione si dovrebbe occupare della direzione, della pianificazione, del coordinamento e dell’esecuzione della politica linguistica della RAS, nonché della promozione e dell’insegnamento delle lingue sarde minorizzate (LSM, ovvero sardo, còrso gallurese e turritano, catalano algherese e ligure sulcitano).

Gli obbiettivi fondamentali saranno quelli della promozione, dello sviluppo e dell’applicazione della legislazione derivante dalla Legge Regionale 26/1997, dalla Legge 482/99 della Repubblica Italiana e dalla Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie (1992), nonché l’elaborazione e la proposta di adeguamenti normativi a tutti i livelli istituzionali, ove ne emerga la necessità; inoltre, l’ente avrà il compito di vigilare sull’applicazione delle politiche linguistiche stabilite dal governo sardo e di coordinare le azioni e le misure degli assessorati in materia di politica linguistica. Per raggiungere questi obbiettivi, ProgReS ritiene che si debbano attribuire a tale ente le seguenti funzioni e azioni:

 • Promuovere, incentivare ed elaborare proposte legislative e normative che potenzino la normalizzazione linguistica e il progresso dell’uso delle LSM.
 • Diffondere i concetti di italofonia e corsofonia, e curare i rapporti con gli enti politici, culturali e di ricerca dell’Italia e della Corsica.
 • Cooperare con un’apposita Commissione Interassessoriale per la Normalizzazione Linguistica, e incentivare e coordinare le misure di politica linguistica degli assessorati, mettendo a loro disposizione il supporto tecnico necessario.
 • Programmare e sviluppare delle valide misure per l’estensione dell’uso delle LSM nei diversi ambiti sociali ed economici della Sardegna al fine d’incrementare la disponibilità di prodotti e servizi in queste lingue.
 • Pianificare e sviluppare campagne e misure d’incremento dell’uso, della conoscenza e della diffusione delle LSM dentro e fuori della Sardegna.
 • Promuovere, coordinare e sviluppare una politica di ricerca, universitaria e no, che favorisca la normalizzazione linguistica nelle sue diverse manifestazioni, specialmente nell’ambito del lessico e della terminologia.
 • Pubblicare testi che informino la cittadinanza sulle disposizioni normative di carattere generale promosse dagli assessorati riguardanti la normalizzazione dell’uso delle LSM o la politica linguistica in generale.
 • Stabilire le linee metodologiche di riferimento e i piani e i programmi per l’insegnamento delle LSM alle persone adulte, d’accordo con le direttive del Consiglio d’Europa in materia d’insegnamento delle lingue.
 • Collaborare con il Consiglio d’Europa e con gli altri organismi nazionali e internazionali impegnati nei processi di difesa, apprendimento, insegnamento e valutazione delle lingue.
 • Convocare e amministrare gli esami e rilasciare i certificati di competenza nelle LSM.
 • Convocare e amministrare gli esami e i certificati di traduttori e interpreti giurati da altre lingue verso le LSM e viceversa; autorizzare le abilitazioni di professionisti suindicati e la loro iscrizione in un apposito Registro dei Professionisti della Traduzione e dell’Interpretariato Legale.
 • Promuovere il dialogo, la cooperazione e la collaborazione con altre istituzioni competenti in materia di politica linguistica.

ProgReS chiede che tale ente sia indipendente dalle logiche partitiche, nonché esente da pratiche clientelari e/o nepotistiche. Consigliamo pertanto che l’unica nomina politica sia quella del direttore responsabile, selezionato tra tutti i candidati che avranno presentato un curriculum pubblico attestante le competenze necessarie, e che tutte le cariche e funzioni interne siano determinate da concorsi pubblici rigorosi che privilegino l’accesso dei giovani laureati sardi e che i ruoli dirigenziali siano frutto di scelta elettiva da parte del personale dell’ente stesso.

Chiediamo inoltre che siano assicurati un avvicendamento e una mobilità regolari dei funzionari e degli specialisti dell’ente, per garantire nel tempo un alto grado d’efficienza ed efficacia dell’ente stesso. Sempre a questo proposito, chiediamo che siano integrate nell’organigramma delle figure professionali di riconosciuto valore provenienti da altre realtà linguistiche europee analoghe a quella sarda. Le università, la scuola, le amministrazioni locali, nonché le associazioni e istituzioni culturali interessate dovranno essere adeguatamente rappresentate e svolgeranno un ruolo di consulenza e cooperazione. Gli atti dovranno essere trasparenti e le azioni di pianificazione dovranno garantire la partecipazione della società civile sarda dalle fasi di progetto a quelle di esecuzione.

Infine, ProgReS propone che i diversi territori linguistici possano contare su appositi dipartimenti specifici, strutturati in proporzione alla consistenza numerica delle relative comunità linguistiche; in ogni caso, tali dipartimenti dovranno essere coordinati tra loro in maniera tale da garantire un plurilinguismo e un multiculturalismo fondato sulla sinergia, la solidarietà e la concordia delle comunità linguistiche e culturali della nazione sarda.

Il prossimo Lunedì 17 Ottobre Alessandro Columbu presenterà l’Articolo 7 “Plurilinguismo nella scuola e nell’università”

Àteros artìculos:
Artìculu 1 “Premissa“
Artìculu 2 “Printzìpios ghia”
Artìculu 3 “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia”
Artìculu 4 “Determinatzione e articulatzione de su plurilinguismu”
Artìculu 5 “Cunventziones ortogràficas e de pronùntzia”

Cumentos

cumentos