Pro un’informàticu che a mie, chistionare de istandard, cunventziones e règulas est cosa de onni die. Dae su primu annu de s’universidade, una de is cosas chi apo imparadu pro prima est istada ca un’istandard serbit pro si cumprèndere, pro fàghere economia, pro tènnere una calidade prus manna in su traballu chi si faghet e in ùrtimu pro si semplificare sa bida.

Oe in die totu s’informàtica e fintzas s’ingegneria sighint istandards, istabilidos dae organizatziones indipendentes, chi cun su tempus podent èssere megiorados a manu a manu chi nde essint is pinnicas.

Ma provamus a nos pensare unu mundu sena istandards:

 • “non si podet comporare sa puntza de una azienda diversa dae cussa de su marteddu, giai ca totus is aziendas ddas faghent de mesuras diversas
 • “pro cada giassu web serbit unu programma diversu pro ddu bìdere, giai ca onni unu si ddu faghet cun unu limbàgiu de programmatzione diversu”
 • “in onni butega si pagat cun unu moneda diversa, giai ca cada una tenet su dinari suo”

Podides cumprèndere ca in unu mundu de aici si lompet a pagu: calicunu podet èssere “orgolliosu” de sa puntza, de su giassu o de sa moneda sua, ma internet, su cummèrtziu e fintzas is maistros de muru diant tènnere dificultades mannas!

Sa prima borta chi mi so acostadu a s’iscritura de su sardu apo tentu dificultades mannas! Impare a àteros amigos amus cumintzadu a bortare su programma Firefox in sardu. Giai de s’incumintzu si semus sapidos ca sena unu glossàriu e una norma de iscritura non si podiat andare a in antis. In cue est cumintzadu su sòlitu machiore: cada unu creiat de èssere linguista e cada unu teniat sa manera de iscrìere sua. Su resurtadu est istadu ca de is tres versiones chi amus cumintzadu, cada una cun una manera de iscrìere diversa, a sa fine non dd’amus agabbada mancu una.

Sa segunda borta chi mi so postu a fàghere una tradutzione manna e duncas impare a àtera gente est istada pro su forum de ProgReS, e comente podides bìdere, amus fatu unu traballu chi est lìnia dae prus de ses meses e chi cada die deghinas de sardos de onni parte de sa Sardigna impreant pro arresonare impare de sa natzione nostra. Cale est istada sa diferèntzia? Ca gente de Teulada, Cuartu, Nùgoro e àteros logos si sunt postos a traballare impare iscriende cada unu su sardu suo, ma sighende un’istandard. Aici amus fatu su forum, aici semus bortende su giassu, aici amus a sighire a fàghere is cosas. De àtera manera non si faghet nudda e si sighit a arresonare de su sardu in àteras limbas.

Carchi unu diat pòdere nàrrere: ma custu istandard de iscritura non mi praghet ca “no est sa limba mia“. Prus de fàghere arresonamentos chi no agabbant mai a pitzu de custa chistione, bos prefèrgio lèghere custa presentada.

*
* Carca pro ascurtare, pedo iscusa pro sa calidade de su micròfonu.

Massimeddu Cireddu – Responsàbile Comunicatzione ProgReS Casteddu

Artìculu 5 “Cunventziones ortogràficas e de pronùntzia”

ProgReS invitat sa RAS a definire in tempos lestros unu istandard gràficu funtzionale e cumpartzidu dae medas de sa limba sarda, tenende a contu de sa bona isperimentatzione fata in custos annos. Custa cunventzione, chi proponimus de nàrrere Grafia Sarda (GS), at a èssere sa norma obligatòria pro is amministratziones de sa RAS, de is provìntzias, de is comunos, de is iscolas e universidades in ue si chistionat su sardu, e at a dèpere èssere promòvidu comente norma facultativa de riferimentu pro totus is àteros àmbitos pùblico e privados de comunicatzione iscrita in limba sarda.

Cun su cunsensu de sa prus parte de is comunos interessados, creimus chi siat bonu a numenare una cummissione de espertos cun su còmpitu de fàghere un’istandard gràficu pro is limbas sardu-cossas e de nde valutare sa possibilidade pràtica.

Pro cussu chi pertocat is cunventziones gràficas de is limbas faeddadas in S’Alighera e in is ìsulas de su Sulcis, ProgReS invitat antis de totu custas comunidades a impreare is istandards de sa limba cadalana immoi ufitziale in Catalugna, e de sa limba lìgure comente si podet agatare in sa traditzione literària o comente propostu dae is universidades o dae is istitutos culturales de s’àrea metropolitana de Gènova. Pro custu at a èssere netzessàriu pedire su parre de is comunidades interessadas e, in casu chi custas cunventziones no siat atzetadas, si at a dèpere protzedere in manera sìmile a su casu de is limbas sardu-cossas mentovadu inoghe a subra.

Is istrutziones pro s’impreu de is grafias comunas ant a dèpere èssere de domìniu pùblicu, gràtzias a is mèdias, a s’iscola, s’universidade e cursos apertos a totus is tzitadinos interessados.

Non bi diat èssere bisòngiu de nàrrere chi cada unu est lìberu de faeddare comente creet mègius o prus cumbeniente, aici comente de seberare una pronùntzia locale de riferimentu. Ma pròpiu pro assegurare a totus –e in particulare a is faeddadores noos– sa possibilidade de seberare una pronùntzia adeguada a is netzessidades pròpias, creimus ca si depant definire una o prus pronùntzias nèutras pro su sardu e in su casu fintzas pro is limbas sardu-cossas. Is pronùntzias nèutras ant a dèpere assimigiare a is grafias istandard, ma sena pèrdere sa naturalesa e is caraterìsticas de sa limba orale de is faeddadores de is àreas de riferimentu oportunas.
Creimus chi custas ainas sunt utilosas:

 • pro garantire prus libertade de sèberu a su faeddadore, chi diat pòdere prefèrrere una pronùntzia nèutra pro sèberu personale o pro esigèntzias de traballu (artistas, giornalistas, maistros de iscola, boghes radiofònicas, comunicadores in generale…);
 • pro no arriscare sa pèrdida de naturalesa e ispetzifidade de sa limba orale, chi, prus che totus in sa pronùntzias «mediàtica» e de is faeddadores noos, diat pòdere sufrire meda de su cunditzionamentu de is limbas chi dd’assimìgiant chi sunt prus ispainadas (italianu e ispagnolu);
 • pro creare o fàghere prus forte sa dimensione natzionale de is limbas sardas, unu àmbitu comunicativu subralocale chi non neghet sa richesa fonètica de is variedades locales, me chi siat cumplementare a custas.

Su Lunis chi benit, 3 de Santuaine, Nicola Cantalupo presentat s’Artìculu 6 “Ente pro sa programmatzione linguìstica”

SALDU-COSSU

Altículu 5 “Cunvènii di grafia e prunúnzia”

ProgReS cunvita la RAS a difiní in brei un cunvèniu gràficu di la linga salda funziunali e cundivisu, tinendi contu di li risultati di la bona sperimentazioni di chist’anni. Chistu standard, chi prupunimu di cjamà Grafia Sarda (GS), arà a esse la régula ubbricatòria pa’ l’amministrazioni di la RAS, di li pruinci, di li cumuni e di li scoli e univessitai saldòfuni, e arà a esse prummossu ch’è régula di rifirimentu facultativu pa’ tutti l’alti cuntesti púbblichi e priati di cumunicazioni scritta in linga salda.

Intesu lu pareri di li cumuni ’ntarissati, saria bè numinà una cummissioni di spelti pal difiní un cunvèniu gràficu di li linghi saldu-cossi e pruanni la praticabbilitai.

Pa’ lu chi tocc’a li cunvènii gràfichi di li linghi faiddhati a L’Alighera e ill’ísuli sulcitani, pa’ lu ’stanti ProgReS cunvita chisti cumunitai a sciuarà lu standard di la linga catalana ch’abà è ufficiali in Catalungja, e lu di la linga líguri sigundu la tradizioni littarària o sigundu l’ingjittu di l’univessitai o di l’istituzioni culturali di la città manna di Genova. Tandu s’ani di cunsultà li dui cumunitai linguístichi e, illu casu chi chisti cunvènii no agàttiani accoldu, s’arà a fà comu illu casu di linghi saldu-cossi (cf supra).

L’istruzioni pa’ lu ’mpreu di li grafii cumuni aran’a esse pubblicati e diffusi in manera efficazi, pal mezu di li media, di la scola, di l’univessitai e cun cossi palticulari abbalti a tutti li cittadini ’ntarissati.

No vi doaria esse lu bisongju di dí chi dungjunu è líbbaru di faiddhà la linga soja comu li pari meddhu o di sciuarassi una prunúnzia locali di rifirimentu. Ma própiu par assigurà a tutti –e in palticulari a li noi faiddhanti– la pussibbilitai di sciuarassi una prúnunzia cunfolm’a li so nizissitai, ritinimu chi s’àggjiani di difiní una o piú d’una prunúnzia nèutra pa’ la linga salda e magari puru pa’ li linghi saldu-cossi. Li prunúnzii nèutri doarani adirí a li grafii standard, ma chena paldí la naturalesa e la tipicitai di la linga faiddhata effettivamenti da li faiddhanti naturali di li lochi di rifirimentu. Chisti strumenti sò útili pal chisti rasgioni:

 • par assigurà piú libbaltai di scióaru a lu faiddhanti, chi podaria prifirí una prunúnzia nèutra pa’ gustu soju o pa’ nizissitai di trabaddhu (altisti, gjurnalisti, insingjanti, speakers, cumunicadori…);
 • pa’ no arriscà di paldí la naturalesa e la spicificitai di la linga faiddhata, chi, specialmenti illa prunúnzia «mediàtica» e di li noi faiddhanti, podaria suffrí lu cundiziunamentu mannu di li linghi sumiddhanti piú folti (italianu e spangjolu);
 • pa’ fraicà o rinfulzà una dimensioni naziunali di li linghi saldi, un livellu cumunicativu supralocali chi no néchia la ricchesa funètica di li faeddhi locali, ma chi li sia cumplimintari.

ITALIANO

Per un informatico come me parlare di standard, convenzioni e regole è una cosa quotidiana. Fin dal primo anno all’università, una delle prime cose che ho imparato è che uno standard serve per comprendersi, per fare economia, per ottenere una maggiore qualità nel lavoro che si svolge, e infine per semplificarsi la vita.

Oggi giorno l’informatica e l’ingegneria rispettano degli standard, stabiliti da organizzazioni indipendenti, che nel tempo possono essere migliorati a mano a mano che si trovano le cose che non vanno bene.

Ma proviamo a pensare un mondo senza standard:

 • “non si può comprare il chiodo di un’azienda diversa da quella del martello, perché tutte le aziende li fanno di misure diverse
 • “per ciascun sito web serve un programma diverso per poterlo vedere, visto che ciascuno se lo fa con un linguaggio di programmazione diverso”
 • “in ogni attività commerciale si paga con una moneta diversa, dal momento che ognuna ha una sua valuta”

Potete capire come in un monde del genere non si arrivi da nessuna parte: qualcuno potrà essere “orgoglioso” del suo chiodo, del suo sito o della sua moneta, ma internet, il commercio e persino i muratori avrebbero grandi difficoltà!

La prima volta che mi sono avvicinato alla scrittura in Sardo ho avuto delle grandi difficoltà! Insieme con degli amici abbiamo cominciato a tradurre in sardo il programma Firefox. Già dall’inizio ci siamo resi conto che senza un glossario e una norma di scrittura non avremmo potuto continuare. Da lì è iniziata la solita pazzia: ognuno credeva di essere un linguista e ognuno aveva il proprio modo di scrivere. Alla fine il risultato è stato che tra le tre versioni che abbiamo iniziato, ognuna con un modo di scrivere diverso, non siamo riusciti a completarne nemmeno una.

La seconda volta che mi sono impegnato in una traduzione in larga scala, e quindi assieme ad altra gente, è stato per il forum di ProgReS, e come potete vedere, abbiamo svolto un lavoro che è in linea da diversi mesi e che ogni giorno decine di sardi da ogni parte dell’isola usano per discutere assieme della nostra nazione. Qual è stata la differenza? Che persone di Teulada, Quartu, Nuoro e di altre località, si sono messe a lavorare assieme scrivendo ciascuno nel proprio sardo, ma seguendo uno standard. Così abbiamo fatto per il forum, così stiamo traducendo il sito web, e così continueremo nei nostri progetti futuri. In caso contrario non si farebbe niente e si continuerebbe solo a discutere e a scrivere del sardo in altre lingue.

Qualcuno potrebbe dire: ma questo standard di scrittura non mi piace perchè “non è la mia lingua”. Per evitare di fare discorsi interminabili discussioni sulla questione, preferisco leggere la versione in sardo di questa presentazione.

Massimeddu Cireddu – Responsabile Comunicazione ProgReS Cagliari

Articolo 5 “Convenzioni di grafia e pronuncia”

ProgReS invita la RAS a definire in tempi brevi uno standard grafico della lingua sarda funzionale e ampiamente condiviso, tenendo conto della positiva sperimentazione condotta in questi anni. Tale convenzione, che proponiamo di chiamare Grafia Sarda (GS), costituirà la norma obbligatoria per le amministrazioni della RAS, delle province, dei comuni, degli istituti scolastici e universitari sardofoni, e dovrà essere promosso come norma facoltativa di riferimento per tutti gli altri ambiti pubblici e privati di comunicazione scritta in lingua sarda.

Previo consenso da parte della maggioranza dei comuni interessati, si ritiene opportuno nominare una commissione d’esperti col compito di approntare uno standard grafico per le lingue sardo-corse e di valutarne la praticabilità.

Per quanto riguarda le convenzioni grafiche delle lingue parlate ad Alghero e nelle isole sulcitane, ProgReS invita preliminarmente le suddette comunità ad adottare gli standard della lingua catalana attualmente ufficiale in Catalogna, e della lingua ligure come rilevabile dalla tradizione letteraria o come proposto dalle università o dagli istituti culturali dell’area metropolitana di Genova. Pertanto sarà necessario consultare in merito le comunità interessate e, qualora non fossero accettate le suddette convenzioni, si dovrà procedere analogamente al sopraccitato caso delle lingue sardo-corse.

Le istruzioni per l’utilizzo delle grafie comuni dovranno essere di dominio pubblico, mediante i media, la scuola, l’università e dei corsi specifici aperti a tutti i cittadini interessati.

Non dovrebbe essere necessario chiarire che ognuno è libero di parlare la propria lingua come ritiene preferibile o conveniente, cosí come di scegliere una pronuncia locale di riferimento. Ma proprio per assicurare a tutti –e in palticolare ai neoparlanti– la possibilità di scegliere una pronuncia adeguata alle proprie necessità, riteniamo che si debbano definire una o piú pronunce neutre per il sardo ed eventualmente anche per le lingue sardo-corse. Le pronunce neutre dovranno aderire alle grafie standard, ma senza perdere la naturalezza e la tipicità della lingua orale dei parlanti naturali delle opportune aree linguistiche di riferimento. Questi strumenti si ritengono utili:

 • per garantire maggiore libertà di scelta al parlante, che potrebbe preferire una pronuncia neutra per inclinazione personale o per esigenze professionali (artisti, giornalisti, insegnanti, speakers, comunicatori in genere…);
 • per non rischiare la perdita di naturalità e specificità della lingua orale, che, specialmente nella pronuncia «mediatica» e dei neoparlanti, potrebbe soffrire pesantemente del condizionamento delle lingue simili piú invasive (italiano e spagnolo);
 • per creare o rafforzare una dimensione nazionale delle lingue sarde, un ambito comunicativo sovralocale che non neghi la ricchezza fonetica delle varietà locali, ma che sia complementare a queste.

Il prossimo Lunedì 3 Ottobre Nicola Cantalupo presenterà l’Articolo 6 “Ente per la pianificazione linguistica”

Àteros artìculos:
Artìculu 1 “Premissa“
Artìculu 2 “Printzìpios ghia”
Artìculu 3 “Pro una bisione noa: medas limbas, una natzione ebbia”
Artìculu 4 “Determinatzione e articulatzione de su plurilinguismu”

Cumentos

cumentos