Category Archives: Comunicati

Sa Catedrale e su Bazaar

De Eric S. Raymond – Bortadu in sardu dae Andria Maccis. Linux movet avolotu. Chie diat a àere mai pensadu isceti chimbe annos faghet (1991) ca unu sistema operativu nde ...

Ligi totu

Sa Catedrale e su Bazaar

De Eric S. Raymond – Bortadu in sardu dae Andria Maccis. Linux movet avolotu. Chie diat a àere mai pensadu isceti chimbe annos faghet (1991) ca unu sistema operativu nde ...

Ligi totu

Sa Mannària de s’Universu (parte I)

Dae su blog http://fp40.wordpress.com/ Cantu est mannu s’Universu? Est infinitu o at làcanas? Non l’ischimus. Però carchi cosa l’ischimus. Sos òmines ant semper osservadu sos chelos e ant semper chircadu ...

Ligi totu

Sa Mannària de s’Universu (parte I)

Dae su blog http://fp40.wordpress.com/ Cantu est mannu s’Universu? Est infinitu o at làcanas? Non l’ischimus. Però carchi cosa l’ischimus. Sos òmines ant semper osservadu sos chelos e ant semper chircadu ...

Ligi totu

Su software lìberu in festa – LinuxDay 2010 Casteddu

Medas istudiantes, informàticos ma fintzas gente comuna s’est adobiada impare cun su GULCh (Linux User Group de Casteddu) oe in sa Facultade de Ingegneria de s’Universidade de Casteddu pro festare ...

Ligi totu

Su software lìberu in festa – LinuxDay 2010 Casteddu

Medas istudiantes, informàticos ma fintzas gente comuna s’est adobiada impare cun su GULCh (Linux User Group de Casteddu) oe in sa Facultade de Ingegneria de s’Universidade de Casteddu pro festare ...

Ligi totu

Cando tue non andas a nde Ubuntu, Ubuntu andat a nde tue

Medas ischint ca Ubuntu est unu sistema operativu de free software basadu a pitzu de GNU/Linux. Àteros ischint ca est possìbile a ddu iscarrigare dae su giassu web de Ubuntu ...

Ligi totu

Cando tue non andas a nde Ubuntu, Ubuntu andat a nde tue

Medas ischint ca Ubuntu est unu sistema operativu de free software basadu a pitzu de GNU/Linux. Àteros ischint ca est possìbile a ddu iscarrigare dae su giassu web de Ubuntu ...

Ligi totu

Ddu tenes s’Open Source, Ubuntu nou, cun Linux deghe e scapellamentu a manca?

Chie girat in Internet e tenet unu pagu de interessu a pitzos de sa tecnologia informàtica, prima o pustis s’agatat iscritos faeddos chi no si cumprendent e chi non si ...

Ligi totu

Ddu tenes s’Open Source, Ubuntu nou, cun Linux deghe e scapellamentu a manca?

Chie girat in Internet e tenet unu pagu de interessu a pitzos de sa tecnologia informàtica, prima o pustis s’agatat iscritos faeddos chi no si cumprendent e chi non si ...

Ligi totu