Cun su decretu n. 2/2015 s’Assessora Claudia Firinu at eliminadu su servìtziu limba sarda autònomu, e dd’at postu a cumone cun s’editoria e s’informatzione. Giurìdicamente est unu atu legìtimu ma, sende ProgReS unu partidu polìticu e no unu Tar, no podimus faltare unu giudìtziu polìticu.

E su giudìtziu nostu est ca custa giunta italo-unionista est sighende sa faina de fàghere isparèssere sa chistione linguistica dae sa tzentralidade de sas politicas suas. Nc’at finas chie at a nàrrere ca est unu sèberu pro minimare sas ispesas, ma est unu argumentu de pagu bundu, ca serbit feti a cuare sa tarea cuncreta de custa Giunta: negare ca sa limba est sa base de cale si siat polìtica pro su benidore de sa Natzione nosta.

Pònnere a cumone sa limba cun s’editoria e s’informatzione, est sa manera prus eficace pro nàrrere ca sa limba est feti unu “oggetto culturale”, de serrare in su corratzu folkloristicu in pare cun sagras de sos culurgiones e de sa supa cota; isetende chi si isperdat a sa sola.

Chi custu errore mannu dd’apat fatu unu esponente de unu partidu italianu est fintzas coerente; issos “depent” amparare sos interessos de s’istadu italianu chi serbint. Ma s’acetatzione de custu ennèsimu vulnus a s’identitade de sa Natzione nostra, dae sos partidos (chi si narant de issos-e totu) indipendentistas e sovranistas, papende a sa pròpiu mesa de sos italo-unionistas, est aberu “unu silètziu chi insurdat”.

Cumentos

cumentos